POLM051 Проект: Международни отношения и външна политика

Анотация:

В рамките на проекта студентите разработват самостоятелни работи, свързани с развитието на международните отношения и външната политика в постбиполярния свят. Поставени са акценти върху няколко теми - ролята на националната държава, малцинствената проблематика, интеграционната политика и подходите, инициативите и структурите в сферата на сигурността.

След завършване на курса лекции студентите усвояват основни външнополитически понятия, характерни за съвременното развитие на международните отношения. Формират определен обем знания за същността на външната политика в постбиполярния свят. Конкретните външнополитически инициативи се възприемат и изясняват в тяхната връзка с дипломатическата практика и международните отношения. Студентите придобиват и практически умения за работа с международноправни документи – договори, декларации, споразумения, конвенции, които разкриват как се формират тенденциите в съвременните международни отношения и външната политика.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

В рамките на курса студентите се запознават с характерните процеси и тенденции в развитието на съвременните международни отношения.

Изведени са няколко акцента в изграждането на постбиполярния свят, като ролята на националната държава, малцинствената проблематика, интеграционната политика и подходите, инициативите и структурите в сферата на сигурността.

Отделните теми съдържат теоретично и практическо измерение. Подчертан е и регионалният план на разглежданите проблеми. .

2. Могат

Студентите придобиват и практически умения за работа с международноправни документи – договори, декларации, споразумения, конвенции, чрез които се онагледява развитието на съвременните международни отношения, динамиката в дейността на международните организации и многостранните инициативи в постбиполярния свят.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Международната среда в постбиполярния свят. Поливариантна прогноза за развитие на международните отношения. Водещи детерминанти във външната политика. Интеграция, обвързаност, неутралитет. Основни цели и принципи на съвременната външна политика.

2. Методология на външнополитическия избор. Национални интереси. Същност и значимост на външнополитическите приоритети. Критерии за формиране на акценти във външната политика – геополитически, цивилизационни, икономически, исторически, стратегически.

3. Институции на съвременната външна политика. Субекти на външната политика – основни (народ, парламент, президент, изпълнителна власт); с помощни функции (конституционен съд, структури на гражданското общество, СМИ, научни институти). Компетенции и активност на субектите. Взаимодействие на институциите.

4. Динамика на източното разширение на Европейския съюз. Развитие на стратегията на ЕС за присъединяване на СЦИЕ. Споразумения за асоцииране. Институции за асоцииране. Критерии за присъединяване от Копенхаген – 1993 г.

5. Евроатлантическата интеграция. Политически дискусии за членството в НАТО – същност и еволюция. Изграждане на отношенията с Атлантическия съюз – същност, етапи, динамика, резултати (от Будапеща 1994 до Прага 2002). Участие в структури и инициативи на атлантическата общност.

7. Регионална политика в Югоизточна Европа. Водещи тенденции в постбиполярното развитие на ЮИЕ – конфронтация и взаимодействие. Многостранни инициативи за сътрудничество в региона – същност, еволюция, участие.

Литература по темите:

Препоръчителна литератира:

1. Андерсън, Б., Въобразените общности, С., 1998 г.

2. Бацаров, З., Геополитически системи, С., 1999 г.

3. Бжежински, Зб., Извън контрол. Глобален безпорядък в навечериено но ХХІ век, С., 1994 г.

4. Бжежински, Зб., Голямата шахматна дъска. Американското превъзходство и неговите геостратегически императиви. С., 1997 г

5. Бъртрам, Кр., Европа в търсене на равновесие, С., 1995 г.

6. В края на века. Големите умове на нашето време за света и за неговото бъдеще, сборник статии, С., 1998 г.

7. Геополитика, терминологичен справочник, съст. М.Бъчваров, С., 1999 г.

8. Гелнър, Ър., Нации и национализъм, С., 1999 г.

9. Дарендорф, Р., Модерният социален конфликт, С., 1998 г.

10. Дарендорф, Р., След 1989, морал, революция и гражданско общество, С., 2000 г.

11. Защита на малцинствата, съвременни международни стандарти, сборник документи, съст. М. Иванов, С., 2001 г.

12. Иванов, Ан., Методологичен анализ на трансатлантическите взаимоотношения, сп. Международни отношения, бр.2, 1999 г.

13. Караиванова, П., Новият международен ред: разочарования и страхове, сп Международни отношения, бр.1, 2000 г.

14. Каплан, Р., Политиката на воина, С., 2002 г.

15. Кашлев, Юр., Международните отношения в началото на ХХІ век: как изглеждат видяни от Москва, сп. Международни отношения, бр.4, 1999 г.

16. Кисинджър, Х., Години на промяна, С., 2000 г.

17. Кисинджър, Х., Политиката, С., 2002 г.

18. Костел, Ер., Съвременната геополитика, С., 1999 г.

19. Кънчев, Р., Защо Русия не следва западния модел на демокрация, С., 2008

20. Лукач, Дж., Краят на ХХ век и краят на модерната епоха, С., 1994

21. Майлс, Р., Политиката на САЩ в Югоизточна Европа, сп. Международни отношения, бр.2, 2000 г.

22. Михайлов, М., Международни организации, С., 2001 г.

23. Николов, Кр., От Хага до Амстердам. Политическата интеграция в Западна Европа, С., 1998 г.

24. Патева Ан., ООН и развитието на международното право в областта на правата на малцинствата, сп. Международни отношения, бр.2, 1999 г.

25. Примаков, Ев., Години в голямата политика, С., 2000 г.

26. Промененият Атлантически съюз, сборник документи на НАТО за периода 1990-1997 г., съст Н. Мандаджиева, С., 1998 г.

27. Смит, Ан., Националната идентичност, С., 2000 г.

28. Фонтен, П., 10 урока за Европа, С., 1998 г.

29. Хинкова, С.,, Югославският случай. Етнически конфликти в Югоизточна Европа, С.,1998 г.

30. Хинкова, С., Варианти за развитие на Косово – автономна област, република, независима държава, сп. Международни отношения, бр.5, 2000 г.

31. Хинкова, С., Конфликтът в Косово във времеви измерения – настояще, минало и бъдеще, сп. Международни отношения, бр.3, 1999 г.

32. Хобсбом, Е., Нации и национализъм от 1780 до днес, програма, мит, реалност, С., 1996 г.

33. Хънтингтън, С.,, Сблъсъкът на цивилизациите, С., 1999 г.

34. Augostinos, G., The National Idea in Eastern Europe, D. C. Heath, 1996.

35. Calleo, D., The New Agenda of American Politics, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994.

36. Caplan, Richard &John Feffer (eds) Europes New Nationalism, Oxford, 1996.

37. Chatterjee, P., The Nation and Its Fragments, Princeton, 1993.

38. Goetza, B., Peacekeeping and Crisis Management from an Allianca Perspective, in Ethnic Conflikt and Regional Instability: Implications for US Policy and Army Roles and Missions ed. by Pfaltzgraff, R., and R., Shultz, Strategic Studies Institude/SSI/, 1994.

39. Hagland, P., Maastricht, Security and Integration Theory, European Security, vol.4, N 4, Winter 1995.

40. Kurti, L.& J. Langman, Beyonb Borders. Remaking Cultural Identities in the New East and Central Europe, Boulder, Colorado, 1997.

41. Lynch, A., Break-up of Old Nstional States: a Comparative Analysis, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994.

42. Matlock, J., The Former Sovviet Union: Ethnonationalism and US Interests and Values, in Ethnic Conflikt and Regional Instability: Implications for US Policy and Army Roles and Missions ed. by Pfaltzgraff, R., and R., Shultz, Strategic Studies Institude/SSI/, 1994.

43. Mellor, R., Nation, State and Territory, London, 1989.

44. Mlyn, Er., The OSCE, the United States, and European Security, European Security, vol.5, N 3, Autumn 1996.

45. Nopens, P., Peace Operations as an Instrument of Conflict Prevention, Brussels, 1995.

46. Pfaltzgraff, R., Dimensions of the Post-Cold War World, in Ethnic Conflikt and Regional Instability: Implications for US Policy and Army Roles and Missions ed. by Pfaltzgraff, R., and R., Shultz, Strategic Studies Institude/SSI/, 1994.

47. Poulton, H., The Balkans. Minorities and States in Conflict. London, 1991.

48. Ramet, P.,(ed.) Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics, London, 1989.

49. Roper, J., The Role of European Security Organizations in the Building of a Partnership for Security, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994.

50. Rudolf, P., The Future of the United States as a European Power: The Case of NATO Enlargement, European Security, vol.5, N 2, Summer 1996.

51. Salmon, Tr., The Limits of the European Integration Process, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994.

52. Santis, N., New NATO Roles and Missions after the January 1994 Summit, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994.

53. Sanz, T., NATOs Partnership for Peace Program: Published Literature, European Security, vol.4, N 4, Winter 1995.

54. Schopflin, G., Centra-Eastern Europe between Nationalism and Western Integration, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994.

55. Schuze, H., States, Nations and Nationalism. Oxford, 1996.

56. Sherr, J., After the Cold War: The Search for a New Security System, European Security, vol.4, N 4, Winter 1995.

57. Valki, L., Russian and the Security of East-Central Europe, European Security, vol.5, N 3, Autumn, 1996.

58. Voigt, K., Germany after Unification, in Strategies for Stability in Europe. Interatlantic Relations after 1989, CeSPI, Roma, 1994.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа под формата на:

1. Участие в семинари

2. Курсови работи

3. Изготвяне на библиографски справки по външнополитически теми

4. Рефериране на външнополитически текстове