POLM104 Дипломатическо и консулско право

Анотация:

Курсът разглежда историческото възникване и утвърждаване на дипломатическото и консулското право. Проследява се утвърждаването на основните дипломатически и консулски институции, структурата и функциите на вътрешните и задграничните органи на държавата за външни отношения. Особено внимание се отделя на дипломатическите, консулските и тези на специалните мисии и на делегациите привилегии и имунитет, както и на разликите, които съществуват между тях.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Преподавател(и):

доц. Еньо Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

- Основните международни документи, регламентиращи дипломатическите и консулските отношения между субектите на международното право (държавите и международните оранизации);

- структурата и функциите на държавните органи за външни отношения (вътрешнодържавни и задгранични);

- структурата и функциите на дипломатическото представителство;

- привилегиите и имунитетите, с които се ползва диплотачисекото представителство и неговия персонал;

- структурата и функциите на консулското представителство, привилегиите и имунитетите, с които се ползва то и неговия персонал;

- получават познания относно привилегиите и имунитетите на ООН, на специализираните международни организации, а така също на специалните мисии и делегациите на международни дипломатически срещи и конференции;

- запознават се с характерни примери от българската и световната практика в сферата на дипломатическите и консулските отношения.

Могат

- Да работят с международните документи, регулиращи дипломатическото и консулското право;

- Придобиват практически опит за дейността на дипломатическите и консулските представителства;

- Усвояват умението да се ориентират по въпросите на дипломатическите привилегии и имунитетите и да използват това умение рационално в евентуална бъдеща практическа дейност.


Предварителни изисквания:
1. Владеене на основните понятия на правото;

2. Студентите да разполагат с основните документи в областта на дипломатическото и консулското право:

а)Виенската конвенция за дипломатически отношения от 1961 г., намира се в сборника: "Международни договори на България", том ІІ, С., 1994, с. 40-47;

б)Виенската конвенция за консулски отношения от 1963 г., намчира се в същия сборник, с. 49-63;

в) Конвенцията за специалните мисии от 1969 г., намира се в същия сборник, с. 65-75.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми /по занятия/:

1. Понятие, история и източници на дипломатическото и консулското право.

1.1. Понятието “дипломация”.

1.2. Историческо развитие на дипломатическото и консулското право.

1.3. Съдържание и същност на съвременното дипломатическо и консулско право.

1.4. Източници на дипломатическото и консулското право.

2. Държавни органи за външни отношения.

2.1. Понятие за органите на държавата за външни отношения.

2.2. Система и функции на вътрешните органи за външни отношения:

2.2.1. Парламент.

2.2.2. Държавен глава.

2.2.3. Правителство. Ръководител на правителството.

2.2.4. Министерство на външните работи. Министър.

2.2.5. Специализирани вътрешнодържавни органи за външни отношения.

2.3. Задгранични органи за външни отношения.

2.3.1. Дипломатическо представителство.

2.3.2. Консулско представителство.

2.3.3. Представителство към международна организация.

2.3.4. Специални мисии и делегации на международни дипломатически конференции.

3. Дипломатическо представитество.

3.1. Понятие за дипломатическо представителство.

3.2. Видове дипломатически представителства. Начини за откриване и закриване.

3.3. Структура на дипломатическото представителство

3.4. Функции на дипломатическото представителство.

4. Ръководител и персонал на дипломатическото представителство.

4.1. Ръководител на дипломатическото представителство – определение и класове

4.2. Начало и край на дейността на дипломатическия представител.

4.3. Персонал на дипломатическото представителство – видове. Дипломатически рангови и дипломатически длъжности.

4.4. Дипломатически корпус в широк и тесен смисъл. Доайен на дипломатическия корпус – определение, функции.

5. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство и на неговия персонал.

5.1. Същност на понятията “привилегия” и “имунитет”.

5.2. Неприкосновенност на помещенията.

5.3. Непрекосновенност на архива и кореспонденцията на дипломатическото представителство.

5.4. Лични привилегии и имунитет на сътрудниците на дипломатическото представителство:

5.4.1. Привилегии и имунитети на дипломатическите агенти.

5.4.2. Привилегии и имунитети на административно-техническия и обслужващия персонал.

6. Семинар: Дипломатическото представителство като най-ефективна форма за поддържане на отношенията между държавите.

6.1. Условия за откриване на дипломатическо представителство.

6.2. Структура и функции на дипломатечиското представителство.

6.3. Ръководител и персонал на дипломатическото представителство. Агреман. Акредитивни писма. Понятието “persona non grata”.

6.4. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство и на неговия персонал:

6.4.1. Понятие и видове привилегии;

6.4.2. Имунитет от наказателна юрисдикция;

6.4.3. Имунитет от гражданска и административна юрисдикция.

7. Консулско представителство.

7.1. Историческо развитие на консулския институт.

7.2. Понятията “консулско представителство” и “консул”.

7.3. Функции на консулското представителство.

7.4. Тест – 1 час.

8. Ръководител на консулското представителство.

8.1. Видове консулства.

8.2. Консулски класове.

8.3. Назначаване и прекратяване на дейността на ръководителя на консулското представителство.

8.4. Нещатен консул. Статут и характерни особености.

9. Структура и персонал на консулското представителство.

9.1. Структура на консулското представителство.

9.2. Персонал на консулското представителство.

9.3. Назначаване и прекратяване на дейността на консулските представители.

9.4. Консулски корпус.

10. Привилегии и имнитет на консулското представителство и на неговия персонал.

10.1. Неприкосновенност на служебните помещения.

10.2. Неприкосновенност на архива и документите на консулското представителство.

10.3. Лични привилегии и имунитети на консулнките работници.

10.4. Привилегии и имунитети на нещатните консули – особености.

11. Семинар: Същност и развитие на косулския институт.

11.1. Консулско представителство- понятие и функции. Консулски класове.

11.2. Процедура за назначаване на ръководителя на консулското представителство. Консулски патент и екзекватура. Консулски окръг.

11.3. Структура и персонал на консулското представителство.

11.4. Фигурата “нещатен консул” –определение, функции.

11.5. Привилегии и имунитети на консулското представителство и на неговите служители.

12. Постоянно представителсво към международна организация.

12.1. Поява, същност и развитие на международните организации.

12.2. Постоянно представителство на държавата към международна организация. Структура, функции, компетенции.

12.3. Назначаване на ръководителя и персонала на постоянното представителство.

12.4. Тест – 1 час.

13. Привилегии и имунитети на ООН и на специализираните международни оранизации.

13.1. Общи въпроси на привилегиите и имунитетите на международните организации.

13.2. Привилегии и имунитети на ООН и на нейните сътрудници.

13.3. Привилегии и имунитети на постоянните представителства на държавите към ООН и на техните сътрудници.

13.4. Привилегии и имунитети на специализираните организации.

14. Привилегии и имунитети на специалните мисии и на делегациите на международни дипломатически преговори.

14.1. Специална мисия – понятие, същност, структура. Начало и край на специалната мисия.

14.2. Делегация на международни дипломатически преговори. Начин на определяне и на работа.

14.3. Привилегии и имунитети на специалните мисии и на делегациите на международни дипломатически преговори и на тяхния персонал.

15. Семинар: Международните организации, специалните мисии и делегациите на международни дипломатически преговори – важна част от съвременните международни отношения.

15.1. Международната организация като субект на съвременното международно право и международни отношения.

15.2. Същност, структура, функции и значение на постоянните представителства на държавите към международните организации.

15.3. Същност и функции на специалната мисия и на делегацията на международни дипломатически преговори.

15.4. Привилегии и имунитети на ООН, на специализираните организации на ООН и на постоянните представителства на държавите към тях.

15.5. Привилегии и имунитети на специалните мисии и на делегациите на международни дипломатически преговори.

Литература по темите:

Библиография по темите:

1. Александров, Ем., Дипломатическо и консулско право и практика на НР България. С., 1978. 1-11

2. Блищенко, И.П., Дипломатическое право. М., 1972. 1-6

3. Богданов, О.В., Привилегии и иммунитет ООН. “Советский ежегодник международного право, 1959”. АН СССР, 1960 г. 13,15

4. Борисов, О., Международно публично право. С., 1998. 1-15.

5. Владимиров, Ив., Международно публично право.,С., 1993. 1-15.

6. Геновски, М., Лекции по дипломатическо и консулско право и дипломатически протокол. С., 1971. 1-11.

7. Геновски, М., Основи на международното право. 4 изд., С. 1974. 1-15.

8. Големанов, Й., Основни начала на дипломацията. С., 1989. 2, 12-14

9. Дурданевски, В.Н. и С.Б.Крылов, Организация Объдиненных Нации. Сборник документов, относящихся к создании и деятельности. М., 1956. 13, 15

10. Матеева, М., Консулските отношения на България 1879-1986. С., 1988. 7-11

11. Матеева, М и Хр. Тепавичаров, Дипломатически отношения на Българи 1978-1988., С. 1989. 1-6

12. Машев, Д., Дипломатическо право., С. 1992. 1-6

13. Машев, Д., Консулско право., С.2001. 7-11.

14. Международни договори на България, т. ІІ, многостранни договори. Съставители: Цветанка Лозанова и Маргарит Ганев. С., 1994 г. 1-15

15. Морозов, Г.И., Международные огранизации (Некоторые вопросы теории)., М., 1974. 13-15.

16. Международни организации. Справочник, С., 1987. 13.

17. Шибаева, Е., Право международных организации., М., 1986. 13,15

18. Шишков, А., Международно право, Пловдив, 2000. 1-13

19. Янков, Ал., Организация на обединените нации. С., 1965. 13,15

20. Brownlie, Jan., Principles of International Law.,Oxford 1973. 1-13

21. Unser, G., Die UNO. Aufgaben und Strukturen der Vereinten Nationen. Beck/dtv, 1997. 13,15

22. Wilson, E. Ceifton, Diplomatic and Immunites in resent international Practice. Ann.Arbor, 1964. 5-6

Средства за оценяване:

1. Курсова работа,

2. Два теста

3. Изпит за непредставилите курсова работа и неположилите тестовете.

4. Недоволните от оценките от двата теста и курсовата работа също магат да се явят на изпит.

ЗАБЕЛЕЖКА: Студентите сами избират тема за курсова работа от посочените основни теми, като следва да я съобщят на преподавателя до 05.11.2007 г. Препоръчителен обем на работата - 7 до 10 стандартни страници, като същата следва да има апарат и посочена използвана литература. Краен срок за предаване - 05.12.2007 година.