CASM247 Приложение на InDesign в графичния дизайн

Анотация:

В курса се разглеждат основни операции с InDesign, работа с текст, работа с макетни страници, работа с графики и таблици, работа с цвят, предпечатна подготовка и уебсайт.

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

проф. Грета Дерменджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилият курса студент

ще знае:

• продукта InDesign;

ще може:

• да извършва предпечатна подготовка с продукта InDesign
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Добра компютърна грамотност

• Да владеят поне една текстообработваща, растерна и векторна графична програмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Запознаване с InDesign

Тема 2. Основни операции и инструменти

Тема 3. Работа с текст

Тема 4. Форматиране на текст

Тема 5. Форматиране на символи, редове и абзаци

Тема 6. Работа с макетни страници

Тема 7. Усъвършенствани инструменти за форматиране на текст

Тема 8. Усъвършенствани техники за форматиране на абзац

Тема 9. Усъвършенствани инструменти за работа с графики

Тема 10. Разполагане на обекти. Работа с таблици

Тема 11. Работа с цвят

Тема 12. Допълнителни инструменти от типа Plug-in

Тема 13. Предпечатна подготовка

Тема 14. Отпечатване

Тема 15. Постскрипт и PDF

Средства за оценяване:

ОЦЕНЯВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ:

Активност по време на курса през семестъра

Контролни работи - 2 (по време на 10-тата и 15-тата седмица от семестъра)

Представяне на практически изпълнен проект (по време на изпита, при липса на една или две текущи оценки)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

За окончателна оценка се приема крайната текуща оценка през семестъра (при условие, че студентът има две текущи оценка), която представлява средно аритметично от оценките на двете контролни работи по време на семестъра.

В останалите случаи студентите се явяват на изпит по време на сесията, като окончателната оценка е средно аритметично от крайната текуща оценка (липсващите се считат за двойки) и удвоената оценка от изпита.

Студентите, които не са задължени да се явят на изпит (т.е. имат крайна текуща оценка), но искат по-висока окончателна оценка, също могат да се явят на изпит при посочените условия.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТА:

В края на семестъра студентите трябва да представят печатен продукт – рекламен флайър, реализиран със средствата на програмата Adobe InDesign.

Условия за изпълнение на проекта:

• тема – туризъм

• изходен формат А4

• нестандартна сгъвка

За оценяването е необходимо студентите да предоставят завършения продукт на хартия и пакетирана публикация с файловете в оригиналния формaт на Adobe InDesign.