CASM144 Графичен дизайн на печатни продукти

Анотация:

В курса се разглеждат: основни дейности и етапи в предпечатната подготовка и проектирането на:

-печатни издания :

-визитки , бланки ,пликове, папки, флаери, листовки, диплянки,брошури,проектиране на

календари и билбордове, запознаване с характеристиките на видове хартии,запознаване

с основите на офсетния печат и видове печатарски машини и основи на цветоотделянето.

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

доц. Димитър Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са преминали курс на обучение по графично оформление на печатни продукти

и предпечатна подготовка , да владеят задоволително графичните програми –

In Design,Illustrator,Corel Draw,Photo Shop.


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

ще знаят:

теория и практика на графичния дизайн на печатни издания

ще могат:

да извършват графично оформление и подготовка за печат на

- визитки , бланки ,пликове, папки, флаери, листовки,диплянки,брошури,календари и билбордове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Средства за масова информация

2. Основни дейности и етапи в предпечатната подготовка на книга и пе-риодично издания

3. Оформяне на страница

4. Оформяне на блокове. Бяло поле. Наборни линии

5. Шрифт. Основни изисквания. видове шрифт

6. Илюстриране. Използване на илюстрацията. Изменение на илюстра-цията

7. Фотографии. Фотография и дизайн

8. Реклама. Видове реклами

9. Бизнес кореспонденция

10.Формуляри, анкети, талони

11.Страниращи програми

12.Пред печат и техники

13.Файлове

14.Цветен печат

15.Често срещани грешки при графичното оформление