ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции

Анотация:

Курс „Съвременно българско изкуство – личности, събития, тенденции“ е насочен към широк кръг от студенти, които чрез него получават базова представа за съвременната културна среда в България в контекста на европейската културна практика. В посоченото направление курсът очертава основни етапи и периоди от развитието на българското изобразително, театрално, филмово и музикално изкуство от средата на ХХ век до днес. Коментира институции, които работят трайно в тази сфера, запознава с тенденции и направления в работата на съвременните творци.

Темите, представящи изящните изкуства в България …..

Музикалното изкуство:

Тематичната група от лекции представя накратко основни процеси, тенденции, събития и факти от развитиета на сравнително новата Българска музикална култура. Култура, която се заражда в първите години на ХХ век и в своето развитие се е основавала на различни типове рефлексии на световни културни процеси, както и на самобитно развитие. Българската музикална култура, макар и млада, вече има сериозни, при това значими постижения в един световен контекст, като те се отнасят както до изпълнителството, така и до музикалното творчество. Лекциите в курса проследяват основни положения от това развитие, като те са групирани в четири основни теми.

Българската театрална сцена …

Няма човек, който да не помни филмите, с които е израснал по време на детството. Какви са били филмите тогава и какви са съвременните филми, които отразяват живота ни и са културната ни памет. Кои са техните създатели, успехи и проблеми. Българското кино в четири теми за най-достъпното, завладяващо и зрителско изкуство.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Борис Данаилов  
 Мартичка Божилова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) Студентите ще познават съвременните тенденции в българското визуално, музикално и сценични изкуства.

2) Ще придобият знания за функционирането на основни национални институции в областта на културата и изкуствата.

3) Ще имат поглед върху последователността на промените и основните насоки на развитие на визуалната сфера.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на различните изкуства и основни познания за развитието на световната култура през различните епохи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Панел "Музика"

Тема 1: Зараждане на съвременна Българска музикална култура в началото на ХХ в. и периода межде двете световни войни. Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” и музикатана големите български музиканти Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Любомир Пипков, Марин Големинов.

Тема 2: Музиката в следвоенна България. Зараждане на българския музикален авангард и отварянето на музикалната ни култура към европейските и световните културни процеси в периода на края на ХХ век.

Тема 3: Българско музикално изпълнителство. Български певци по световните оперни сцени. Инструменталисти и оркестрови състави. Поп, рок и джаз групи и формации.

Тема 4: Съвременните музикални практики в контекста на постиндустриалното и глобалното общество. Видове практики и рефлексии върху типовете творчески процеси.

Литература по темите:

Панел "Музика"

Арнаудов, Георги (2013) Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4). pp. 182-200. ISSN 0204-823X

Арнаудов, Георги (2012) Множествена естетика в музиката на постмодерността.

Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 ). pp. 52-70. ISSN 0204-823X

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. София: ИИзк БАН, 2004. 328 с. С приложения и статии на български, английски и немски език.

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на ХІХ – края на ХХ век. София: Пони, 2000. 208 с. Енциклопедия български композитори. Автор и съставител. София: СБК, 2003. 348 с.

Илиев, Константин. Слово и дело. София:: Лик, 1997, 485 с.

Кръстев, Венелин. Очерци по история на българската музика. С: Наука и изкуство, 1970. 725 с.

Куюмджиев, Юлиан, Вълчинова-Чендова, Елисавета, Влаева, Иванка. 80 години Съюз на българските композитори. София: СБК, 2015. 104 с.

Петрова, Ангелина. Композиторът Лазар Николов. Монографично изследване. Издание на Институт за изкуствознание - БАН. София, 2003.

Средства за оценяване:

Тестове - 2 броя

Презентации - 1