ADMM770 Политики на ЕС в областта на образованието и културата

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти и млади професионалисти, занимаващи се с изкуство, култура или образование. Получените знания и умения ще им помогнат не само да се възползват от възможностите, които предоставя ЕС, но и да могат да участват активно и информирано при обсъждане или осъществяване на промени в националните политики в съответните области.

Курсът изследва историята на европейския интеграционен процес в областта на културната и образователната сфери. Проследява се развитието от институционална, правна, политическа, икономическа и социална гледна точка. Курсът е интердисциплинарен по своята същност – той комбинира информация от история, социология, институциално развитие, културология и др. и описва тяхната взаимна връзка в процеса на изграждане на политиките на ЕС в образованието и културата.

Лекциите осигуряват основните знания по включените теми, които се задълбочават и практикуват по време на семинарите. Дискусионните проблеми (където съществуват различни мнения и тенденции за развитие – Европейска идентичност vs национална идентичност, приложение на принципа за субсидиарност и т.н.) в съответните политики ще бъдат подложени на специално обсъждане. Чрез задачи за групова работа ще бъдат развити умения за селектиране на информация, анализиране на документи, работа с насоки за кандидатстване и др.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитието на интеграционния процес в областта на образованието и културата от историческа, политическа, правна и организационна гледна точка;

• Тенденциите за бъдещо развитие в тези области от политическа гледна точка

• Инструментите за осъществяване на политиките

• Терминологията за успешно разработване на проекти

2) могат:

• Да се ориентират в институционалната структура на ЕС.

• Да комуникират и черпят информация от различните звена, занимаващи се с политиките в областта на образованието и културата – директно и индиректно.

• Да разработват проекти в рамките на централизираните и децентрализираните програми.


Предварителни изисквания:
- да имат общи познания за историята и структурата на ЕС

- владеенето на английски език е желателноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Политиката на ЕС в областта на образованието и културата

Тематичен план на курса

I. Общи за двете политики теми

1. Правна рамка – Основни договори, Art. 151 and Art. 149

2. Институциите на ЕС, техните компетенции и процесът на взимане на решения в областта на културата и образованието

3. Външната политика на ЕС и международното сътрудничество в областта на културата и образованието.

4. Ролята на гражданското общество за развитието на тези политики и ефектът от тяхното развитие за по-активното включване на гражданите и гражданските организации в европейския интеграционен процес.

II. Културната политика на ЕС

5. Работни дефиниции и теории в областта на Културната политика – теория за хегемонията, национално-консервативна теория, либерализъм, де-диференциация, “governmentality” и др.

6. Основните европейски документи за тенденциите в съвременната културна политика– “Our Creative Diversity”(1996), “In From the Margins”(1997), Rudolfo Report и др.

7. Развитието на Културната политика на ЕС – хронологичен анализ.

8. Културното сътрудничество – основната форма на директната Културна политика на ЕС – политическата рамка, анализ на Култура 2007, други програми за директна подкрепа, добри практики.

9. Културните аспекти в другите политики на Общността – причини и обосновка, правна рамка, Структурни фондове, добри практики.

III. Образователната политика на ЕС

10. Постепенното изграждане на “Europe of education and ‘training”– първи стъпки; първата програма за действие от 1976; включването на образованието в Договора от Маастрихт; обща платформа за подкрепа на обучението през целия живот, Лисабонска стратегия; стратегия - "Education and Training 2010"

11. Болонски процес и EHEA – Европейско пространство за висше образование.

12. Инструменти – за държавите-членки на ЕС - The Lifelong Learning programme (Comenius – средно образование, Erasmus – висше образование, Leonardo da Vinci – професионално обучение, Grundtvig – обучение за възрастни, Jean Monnet – обучение по въпроси на европейската интеграция на университетско ниво.

13. Инструменти – включващи и трети страни – TEMUS, ERASMUS Mundus, сътрудничество с развитите страни и др.

14. Структурните фондове и образованието.

IV. Теми на семинарите

15. Подходите в различните държави членки за използване на Структурните фондове за индиректна подкрепа на културата и образованието.

16. Как културния и образователния сектор в България биха могли да се възползват от възможностите, предоставени от СФ. Спецификите на регионалния проект.

17. Конфликти теми в областта на Културната политика – Европейска vs Национална идентичност; дефиниции на културата за културната политика и др.

18. Прилагането на принципа за субсидиарност – използван ли е пълният капацитет, който този принцип дава?

19. Управление на международни проекти – жизнен цикъл на проекта, SWAT, работни пакети и др.; изграждане на екипи и партньорства; терминология; мониторинг и контрол.

Литература по темите:

1. Програма "Граждани на Европа" - http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_en.pdf

2. Европейски програми 2007-2013. Справочник. – София: Информационен център на ЕС - Минерва, 2007

3. Unity in Diversitiy - Report on Cultural Co-operation in the European Union, 2001

4. In from the Margins - A Contribution to the Debate on Culture and Development in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1997

5. The European Agenda for Culture, 2007 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:EN:DOC

6. “Our Creative Diversity”(1996) – http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586e.pdf

7. “In From the Margins”(1997) – http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/resources/Publications/InFromTheMargins_EN.pdf

8. European agenda for culture in a globalizing world 2007 – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:EN:PDF

9. Involving the cultural sector through a reinforced dialogue - http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm (cultural diversity); http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc431_en.htm (culture and creativity); http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc403_en.htm (external relations)

10. Ръководство за програма Култура 2007 - http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/BG.pdf

11. Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

12. Национални агенции на програмата „Младежта в действие“: http://ec.europa.eu/youth/yia/contact_list_en.pdf

13. Европейски младежки портал: http://europa.eu.int/youth

14. Наръчник по Структурните фондове на ЕС. София:Министерство на икономиката и енергетиката, 2007

15. Структурните фондове – възможности и предизвикателства. София:Министерство на финансите, 2008

16. Main policy initiatives and outputs in education and training since the year 2000. Strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm

17. Higher Education Reform. Policy framework - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1124_en.htm

18. EU funding and grants - http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm

19. Bekemans, Leonce and Lombaert, Ruben (eds). Culture: Building Stone for Europe 2002: Reflections and Perspectives. - Brussels: European University Press, 1994.

20. Bekemans L.,ed. Culture: Building Stone for Europe - Culture and Community Law Before and After Maastricht. - Devertter: Post and Watson, 1992

21. Unity in Diversitiy - Report on Cultural Co-operation in the European Union, 2001

22. Cultural Cooperation in Europe: Forum 2001 Overview: Forum organized by the European Commission (21-22 Nov. 2001, Brussels).- Brussels: Directorate-General for Education and Culture - European Commission, 2002

23. Cultural Policy and Cultural Diversity: Report: Austria: Unpublished report for the Council of Europe Transversal Study on the Theme of Cultural Policy and Cultural Diversity, 2000.

24. Culture - A Way Forward: Policy Note. Research and Development Unit of the Cultural Policy and Action Division, 1995

25. Economic, Social and Cultural Rights. Ed. Asbjuirn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas. Hague: Kluwer Law International, 2001

26. Ethridge, J. Raymond Williams: Making Connections. New York: Routledge, 1994

27. International cultural differences. Ed. G. Redding. Dartmouth: Aldershot, 1995

28. Therese Kaufmann, Gerald Raunig, with a commentary by Stefan Nowotny: 'Anticipating European Cultural Policies',Vienna 2003 (http://www.eipcp.net/policies/index.html)

29. eipcp: 'Post Culture 2000', Vienna 2003 (http://www.eipcp.net/policies/text/postculture2000_en.htm).

30. Захариева, Ю. и Попова, Ж. Европейски съюз. Европейско гражданство. Основи на европ ейската интеграция, 2-ро изд., ЦЕИ, София, 1998

31. Цакер, Кр. Европейско право, Помагало, Сиби, София, 1998 Основни договори на ЕС, т. 1 и т.2, София: ЦЕИ, 1997

32. Main policy initiatives and outputs in education and training since the year 2000. Strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm

Средства за оценяване:

T1 - Резюме и коментар на статия (от 2 до 6)

T2 - Презентация на проектна идея за конкретна програма(от 2 до 6)

И1 - Представяне на елементи от самостоятелен проект (от 2 до 6)

И2 - Устно изложение (от 2 до 6)