ADMM753 Проект: Управление в публичния сектор

Анотация:

Курсът "Проект: Управление в публичния сектор" е извънадутирона учебна форма в магистърските програми "Управление на проекти по фондове и програми на ЕС" и "Управление на културните институции(Артмениджмънт)" на НБУ. Същият предвижда решаване на поставена индивидуална задача, която се представя от студентите под формата на писмена разработка - работен проект по тема посочена в тематичния план, определена от преподавателя и негова презентация.

Проектът трябва да отразява нормативната уредба за организацията и управлението на определена от преподавателя публична организация от системата на публичната администрация или на дейности осъществявани от нея в публичния сектор. Същият трябва да е в съответствие с действащото законодателство в Република България и да е подкрепен с примери от практиката. Обемът на проекта не е ограничен.

Презентацията трябва да е в рамките на 10-15 минути.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаваните ще придобият практически умения да търсят, систематизират и анализират нормативни актове и литературни източници за организацията и управлението на различни публични организации от системата на публичната администрация, както и на основни дейности, които те осъществяват.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения придобити от курс ADMМ901 Управление в публичния сектор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Организация и управление на структура от централната държавна администрация.

2. Организация и управление на структура от териториалната държавна администрация.

3. Организация и управление на публична стопанска организация.

4. Организация и управление на организация за публични услуги.

5. Организация и управление на публична организация с идеална цел.

6. Организация и управление на човешките ресурси в публична организация.

7. Организация на основни административни дейности на публична организация.

8. Организация на специфични административни дейности на публична организация.

9. Организация и управление на дейности на правоохранителни органи.

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Публично управление, «Класика и Стил», С., 2008 г.

Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С., 2010 г.

Допълнителна

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 1992 г.

Дачев, Л. Учение за държавата. С., Свида, 2001 г.

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. Варна, 1980 г.

Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1995 г.

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003 г.

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. В., ВСУ, 2005 г.

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999 г.

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, С., изд. ГАЛ-ИКО, 2000 г.

Мокочиев, К. и колектив. Теория на държавата и правото. С., 1968 г.

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981 г.

Ставрев, С. Основи на мениджмънта. ПУ „П. Хилендарски“. 1996 г.

Ставрев, С. Основи на управлението. С., 1999 г.

Ставрев, С. Кризата на публичния мениджмънт. С., изд. „Класика и Стил“, 2007 г.

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошнакова, Н. Миронова - Ангелова. Управление - теория и практика. С., 2002 г.

Христов, Х. Управление на публичния сектор. С., УНСС, 2004 г.

Христов, Х. Нови подходи в управлението на публичния сектор. С., УНСС, 2005 г.

Цанков, В. Местно управление на Република България (орга¬низационно-правен аспект). С., 1998 г.

Средства за оценяване:

Студентите представят проектите си чрез презентация. Задават им се уточняващи въпроси от преподавателя и от другите присъстващи студенти.

Крайната оценка се формира от три оценки:

- 30% от оценка на презентацията;

- 50% оценка на проекта;

- 20% от оценка на утно изложение по отговорите на зададените въпроси.