ADMM901 Управление в публичния сектор

Анотация:

Курсът „Управление в публичния сектор” предоставя фундаментални базови знания за същността на държавното и публичното управление. Актуалността му се определя от историческото развитие на науката за управлението, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. В съвременни условия нуждата от професионално обучени специалисти осъществяващи управление в публичния сектор е голяма.

Тематиката на курса е съобразена с образователната подготовка на студентите и е адаптирана към изискването за атрактивност и придобиване на нови управленски знания и умения. Изучаваната тематика има не само научен, но и практико-приложна насоченост. Обучението е с акцент към придобиване на цялостна представа от обучаваните за научните и практико-приложните аспекти на теорията и историята на държавното и публичното управление.

Обект на изучаване е системата на органите на държавно и публично управление в Република България.

Предмет на курса са историческите, теоретичните, управленските и организационноправните аспекти за изграждането и функционирането на системата на органите на държавното и публичното управление в Република България, както и формирането на публични политики, управленски решения и управление на процесите в обществото.

Целите на курса са:

• овладяване на широкопрофилни теоретични знания за изграждането и функционирането на системата на органите осъществяващи управление в публичния сектор в Република България;

• придобиване на практически умения за управленските и организационноправни аспекти на дейностите, които органите на държавното и публичното управление осъществяват.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• многообразието от проблеми възникващи при управлението в публичния сектор през определени исторически периоди и начините за формиране на успешни публични политики;

• какви са целите и основните функции на органите осъществяващи управление в публичния сектор;

• как се е изграждала и изгражда системата за държавно и публично управление в Република България и в другите страни-членки на Европейския съюз;

• какви са основните подходи и процеси на управлението в публичния сектор.

2) ще могат:

• да организират управлението на основни и специфични дейности осъществявани от органите на държавното и публичното управление;

• да съдействат на органите осъществяващи управление в публичния сектор при предоставянето на публични услуги в различните публични сфери.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Занятие 1. Понятие за управление, за социално управление и за обществено управление - лекция 2 ч.

Занятие 2. Понятие за държавно и за административно управление - лекция 2 ч.

Занятие 3. История на държавното управление - лекция 2 ч.

Занятие 4. Наука и теории за управлението - лекция 2 ч.

Занятие 5. Теоретични основи на публичното управление - лекция 2 ч.

Занятие 6. Образователна парадигма на теорията на публичното управление - лекция 2 ч.

Занятие 7. Законодателна власт и институцията "държавен глава" в Република България - лекция 2 ч.

Занятие 8. Законодателна власт и институцията "държавен глава" в страни-членки на Европейския съюз - дискусия 2 ч.

Занятие 9. Система на органите на изпълнителната власт в Република България - лекция 2 ч.

Занятие 10. Система на органите на изпълнителната власт в страни-членки на Европейския съюз дискусия - 2 ч.

Занятие 11. Система на органите на съдебната власт и независими държавни органи в Република България - лекция 2 ч.

Занятие 12. Управление на публични стопански организации в Република България - лекция 2 ч.

Занятие 13. Управление на организации за публични услуги и организации с идеална цел в Република България - лекция 2 ч.

Занятие 14. Цели и функции на органите на държавното и публичното управление - лекция 2 ч.

Занятие 15. Тест за текущо оценяване - 2 ч.

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Публично управление, «Класика и Стил», С., 2008 г.

Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С., 2010 г.

Допълнителна

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 1992 г.

Дачев, Л. Учение за държавата. С., Свида, 2001 г.

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. Варна, 1980 г.

Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1995 г.

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003 г.

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. В., ВСУ, 2005 г.

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999 г.

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, С., изд. ГАЛ-ИКО, 2000 г.

Мокочиев, К. и колектив. Теория на държавата и правото. С., 1968 г.

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981 г.

Ставрев, С. Основи на мениджмънта. ПУ „П. Хилендарски“. 1996 г.

Ставрев, С. Основи на управлението. С., 1999 г.

Ставрев, С. Кризата на публичния мениджмънт. С., изд. „Класика и Стил“, 2007 г.

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошнакова, Н. Миронова - Ангелова. Управление - теория и практика. С., 2002 г.

Христов, Х. Управление на публичния сектор. С., УНСС, 2004 г.

Христов, Х. Нови подходи в управлението на публичния сектор. С., УНСС, 2005 г.

Цанков, В. Местно управление на Република България (орга¬низационно-правен аспект). С., 1998 г.

Средства за оценяване:

Студентите разработват реферат по тема зададена от преподавателя и полагат тест.