ADMM101 Семинар "Разработване на магистърска теза"

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Принципите и технологията за подготовка на структура и написване на магистърска теза.

• Представянето и успешната защита на магистърската теза.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните теоретични моменти касаещи създаването на проект за магистърска теза;

• етапите през които минава пишещия магистърска теза;

• смисъла на пропорциите между отделните части в структурата и съдържанието на магистърската теза;

• най-често допусканите грешки, които следва да се избегнат;

2) могат:

• да съставят структурата на магистърска теза;

• да разработват различни модели на магистърска теза;

• да представят и защитават убедително и аргументирано съдържанието на магистърска теза;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми за самостоятелна работа:

1. Защо е важно да напиша магистърската си тема сам?

2. Какво съдържа уводната част на магистърската теза която искам да напиша и защо е важно да зная това?

3. Какво е отношението между увода и заключението на магистърската ми теза?

4. Съществуват ли количествени пропорции между отделните основни части в структурата на магистърската теза?

5. Какво не трябва да допускам при разработването на магистърска теза?

6. Как да защитя магистърската си теза успешно?

Литература по темите:

1. Материали в MOODLE

2. http://www.ariman.info/lib/pomagala/kak_da_napisha_svoqta_diplomna_rabota.pdf - стр.29

3. Умберто Еко "Как се пише дипломна работа".София: ИК "Ал. Панов", 1999. http://liternet.bg/publish12/u_eko/kak.htm

4. www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/Medicbiological%20sciences/BakMag%20and%20PhD.pdf

5. Изисквания към магистърската теза -www.unwe.acad.bg/docs/marketing/ukazania_magistar.doc

6. Изисквания при разработване на магистърска теза. http://www.pubadmin-su.net/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=432

7. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Указания за подготовка и защита на магистърска теза. http://www.ibsedu.com/candidates/?p=%CC%E0%E3%E8%F1%F2%FA%F0%F1%EA%E8%F2%E5%E7%E8

8. Указания и изисквания към съдържанието на магистърската теза.

www.uni-sofia.bg/.../UkazaniaMagistarskiTeziStopUpr-May2011.doc

9. How to Write a Master's Thesis or Dissertation?

http://www.tadafinallyfinished.com/

10. How to Organize your Thesis?

http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck/thesis.html

11. Writing your Master Thesis Disposition.

http://entrepreneurshiphegfr.wordpress.com/2011/04/12/writing-your-master-thesis-disposition/

Средства за оценяване:

a. Представяне на аргументирана структура на магистърска теза-40%

b. Защита на представената структура-60%