CMIM156 Самостоятелна работа: Конфликтни комуникации в политиката

Анотация:

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите възможност за самостоятелни анализи на необходимата информация за употребата на специфичните техники и похвати за въздействие в печатните, електронните и онлайн медиите.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за съвременните комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за ръководство на самостоятелни структури в сферата на връзките с обществеността и медиите;

• за анализ и оценка на медийни конфликти, организиране на управлението на електронните медии и другите средства за масови комуникация.
Предварителни изисквания:
Завършили бакалавърска степен по масови комуникации, маркетинг, социология, икономика, визуални изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

.

Литература по темите:

1. Най, Джоузеф С., Международни конфликти: Теория и история, София, Прагма, 1998

2. Стоянов, Росен К., Конфликтен дискурс, масмедии и политика, София, НБУ, 2009.

3. Стоянов, Росен К., Медиа бележки, София, НБУ, 2011.

4. Стоянов, Росен К., Комуникационна демокрация, София, НБУ, 2016.

5. Стоянов, Росен К., Политически комуникационни практики, София, НБУ, 2016.

6. Сартори, Дж., Теория на демокрацията, т.I и т.II, Център за изследване на демокрацията, София, 1987/1992 г.

7. Ellis, Andrew, The Psychology of Language and Communication, New York, Guilford, 1986

8. Gerbner, George, Violence and Terror in the Massmedia, Paris, UNESCO, 1988

9. Keane, John, The Media and Democracy, Cambridge, Polity Press, 1994

Средства за оценяване:

Презентация и събеседване.