CMIM153 Самостоятелна работа: Колективни системи за управление на кризи и извънредни ситуации

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът е насочен към изграждане на умения за самостоятелен анализ и оценка на способностите на институциите в страната и Европейския съюз за участие в управлението на трансгранични кризи и извънредни ситуации. Основаната цел е самостоятелно разработване и защита на проект за прилагане на процесите за управление на кризи и извънредни ситуации в Р България и ЕС.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Митко Стойков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Националната нормативна уредба и нормативна уредба na Европейския съюз за управление на кризи и извънредни ситуации

• Задълженията и функционирането на основните институции в Р България, Европейския съюз, НАТО, ООН и ОССЕ за управление на кризи и извънредни ситуации

2) могат:

• Да участват в разработването на планове за управление на кризи и извънредни ситуации;

• Анализират и оценят развитието на кризисни и извънредни ситуации с цел подпомагане процеса на тяхното управление.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания на Националната и съюзните системи за управление на кризи и извънредни ситуации.

• Преминали са успешно курсовете за обучение и подготовка Колективни и национални системи за управление на кризи и извънредни ситуации.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ Заглавие на темата Вид на заниманието Брой часове

1 Активиране на Европейска институционална рамка при кризи - въведение Работа в групи 2

2 Рамка на институциите на Европейския съюз Работа в групи 2

3 Рамка на институциите на Международните организации – НАТО/ООН/ОССЕ Работа в групи 2

4 Анализ на средата при индикации за развитие на Европейска криза с трансгранично влияние Първа група 2

5 Основни ресурси на управлението на Европейска криза с трансгранично влияние Втора група 2

6 Определяне на стратегия за планиране и управление на кризата/извънредната ситуация Трета група 2

7 Практическо занимание 2

8 Практическо занимание 2

9 Практическо занимание 2

10 Практическо занимание 2

11 Практическо занимание 2

12 Практическо занимание 2

13 Практическо занимание 2

14 Практическо занимание 2

15 Представяне на проекти по кризисен мениджмънт, разработени по предварително зададени критерии Дискусия 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Defence Management;

• The EU’s Comprehensive Approach to Crisis Management;

• Crisis Management – An International Overview;

• The Eurozone Crisis: Overview and Issues for Congress;

• Borders and Security Governance;

• Border Management and Gender (Tool 6);

• After Intervention: Public Security Management in Post-Conflict Societies;

• EU Civilian Crisis Management

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Тематичен проект по зададени критерии