CMIM152 Самостоятелна работа: Обща теория на кризите

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

1. Да осигури разбиране на определението, целта и принципите на общата теория на кризите..

2. Детайлите на теорията на кризисния мениджмънт, нормативната база, принципите и методите за ръководство и управление на системата;

3. Реда за действие на органите и центровете за управление и на силите и средствата при различните етапи на ескалация на кризите.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основи на общата теория на кризите; Детайлите на теорията на кризисния мениджмънт, нормативната база, принципите и методите за ръководство и управление на системата;Реда за действие на органите и центровете за управление и на силите и средствата при различните етапи на ескалация на кризите.

2) могат:

Да планират, организират и провеждат на дейности по управление на кризи; Да заемат експертни и ръководни длъжности в националната система за управление на кризи и в международни структури и организации;Да извършват консултантски услуги и участват при създаването, усъвършенстването и обсъждането на нормативната база касаеща управлението на кризи;Да преподават и развиват научна дейност в областта на кризисния мениджмънт;Да участват и ръководят преговори и посредничество при кризи от различен характер.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да са изучили природата на политическото управление при демокрацията, да познават политическата система на България, да са изучили принципите на гражданското общество.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми за самостоятелна разработка:

Кризата като социален феномен.

Характеристика, динамика и ескалация на кризи.

Предизвикателства, рискове и заплахи за възникване на кризисни ситуации и кризи.

Процедури по управление на кризи.

Планиране управлението на кризи.

Организиране на взаимодействието при управление при кризи.

Изграждане на способности за управление при кризи.

Публично частно партньорство в управлението при кризи.

Обща теория за конфликта

Концепция за международния конфликт в сферата на сигурността.

Същност и съдържание на въоръжения конфликт.

Конфликтите на 21 век. Хибридната война.

Управление на държавата в условия на кризи и конфликти.

Правно нормативно осигуряване на управлението при кризи.

Кризисен менижмънт.

Литература по темите:

• Георги Бахчеванов, и колектив. „Операции в отговор на кризи“ С., Софттрейд 2005

• Георги Бахчеванов, и колектив „Управление при кризи и конфликти“ С., Софттрейд 2005

• Георги Бахчеванов, и колектив «Национална и международна сигурност», С. ВИ, 2005;

• Георги Бахчеванов и колектив, «Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004.

• Георги Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., 2007;

• Управлявай кризата : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства / Прев. от англ. език Десислава Бошнакова Сигнатура: 338.2 / У 732

• Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи / Цвета Зафирова Сигнатура: 338 / З-396

• Кризисен мениджмънт / Руси Маринов. Сигнатура: 316 / М 314

• Как да победим кризата / Чавдар Христов . Сигнатура:316.78 / Х 780

• Fink, Steven. Crisis management. American management association. NY.1986.

• Peter Ruff, Khalid Aziz. Managing Communications in a Crisis. 2003 - Business & Economics

• Jennex, Murray E. Crisis Response, Management, and emerging information system. Critical applications. by IGI Global, 2011, USA.

• Handbook of risk and crisis communications.Edited by Robert L.Heath, H.Dan O'Hair.First published 2009, by Routledge, UK.

• http://www.slideshare.net/kriznekomunikacije/risk-and-crisis-comm-handbook

• Lerbinger, Otto. The crisis manager. facing Disiaters, Conflricts and failures. 2th Edition. 2012 by Routledge. New York Taylor&Francis. amazon.com for Kindle edition.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100 % 100 % 100 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ