CMIM151 Самостоятелна работа: Интернет платформи в кризисния мениджмънт

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност: Дискусии, анализи, работа в групи и практически занимания на студентите по предварително зададени теми.

Цели:

• Да придобият базови умения за анализ в Интернет пространството на глобални и регионални кризи.

• Да се формират компетенции за разработване на кризисни планове и платформи, базирани на Интернет технологии.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Национални и международни информационни модели за структуриране на дейностите при управление на кризи

• Характеристиките на международни Интернет платформи, използвани при реакции при кризи, рискове и извънредни ситуации.

2) могат:

• Да анализират комплексни кризисни ситуации, като използват

приложни програми в Интернет

• Да разработват самостоятелна работа по кризисен мениджмънт като преимуществено

използват мрежови, информационни и Интернет технологии


Предварителни изисквания:
• Базови знания за Интернет и компютърни технологии

• Умение да работят в екипи и група при решаване на проблемни ситуации

• Познават основни административни структури за реакции при кризи и рисковеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Структура на Интернет, центрове за изследване на мрежови и информационни технологии.

Открит тип данни, използвани за превенция при кризи.

Модели на кризисен мениджмънт, изследвания, анализ на публикации в базата на Майкрософт.

Информационно планиране и стратегии при извънредни ситуации

Казуси от българската практика-по кризисен мениджмънт

Европейски опит по структуриране на информационни стратегии при управление на рискове и кризи.

База данни, смарт технологии и системи, виртуални, информационни сценарии.

Новите електронни и интерактивни технологии, използвани при структуриране и управление на рискове / портали, нови медии, мобилни приложения, електронни системи за ранно предупреждение/.

Сравнителен анализ на опита на европейски агенции, уеб-портали и центрове.

Литература по темите:

Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт, Нов Български Университет , 1999г

Fink, Steven. Crisis management. American management association. NY.1986.

Peter Ruff, Khalid Aziz. Managing Communications in a Crisis. 2003 - Business & Economics

Jennex, Murray E. Crisis Response, Management, and emerging information system. Critical applications. by IGI Global, 2011, USA.

Handbook of risk and crisis communications.Edited by Robert L.Heath, H.Dan O'Hair.First published 2009, by Routledge, UK.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%