CMIM103 Колективни системи за управление на кризи и извънредни ситуации

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Колективни системи за управление на кризи и извънредни ситуации

• Структури и задължения по управлението на кризи

• процесите на управление на кризи и извънредни ситуации;

• Гражданско-аварийно планиране и способности за управление на кризи и извънредни ситуации

• характеристиките на планирането на операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации;

• операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Митко Стойков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• естеството, съдържанието и динамиката на ескалацията на различните кризи и видовете извънредни ситуации;

• предизвикателствата, рисковете и заплахите, които показват развитието и възникването на кризи и извънредни ситуации;

• процеса и процедурите за колективни системи за управление на извънредни ситуации и кризи;

• системите за ранно предупреждение при извънредни ситуации и кризи;

• използването и управлението на информацията при управление на кризи и извънредни ситуации;

• структурата и ролята на системите за управление на кризи и извънредни ситуации;

• процесите на управление на кризи и извънредни ситуации;

• характеристиките на планирането на операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации;

• операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации.

2) могат:

• • обективно, точно и надеждно да анализират предизвикателствата, рисковете и заплахите за възникване на кризи и извънредни ситуации;

• • да подпомагат разработването на оценки за осигуряване процеса на вземане на решения за управление на извънредни ситуации;

• • да подпомагат дейностите по вземане на решения при значителна несигурност, дефицит на време и ресурси;

• • да действат гъвкаво адаптивно и креативно за да подпомогнат управлението на рисковете;

• • да работят интензивно в променяща се среда с хаотична динамика;

• • да работят ефикасно в екип;

• • да работят ефективно в хетерогенна среда, както с цивилни и военни организации;

• • да работят в условия на стрес, поддържане на добра психологическа стабилност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания на институциите за сигурност и отбрана на международните организации, в които членува Република България;

• Да притежават познания за техните място и основна роля във формиране и реализация на политиките за сигурност и отбрана;

• Да са запознати с националната нормативна уредба за функциониране на основните институции на държавата;

• Да познават общата нормативна база на страната за управление на извънредни ситуации;

• Да имат общи познания в областта на управлението на кризи и извънредни ситуации и да умеят да използват теоретичните си знания в практиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Теоретични основи на управлението на кризи и извънредни ситуации Лекция 2

2 Рамка за управление на кризи на ЕС Институции на ЕС за управление на кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

3 Институции на ЕС за управление на кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

4 Система на НАТО за реагиране при кризи. Лекция-дискусия 2

5 Институции на НАТО за управление на кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

6 Планиране на реакцията при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

7 Гражданско аварийното планиране на НАТО Лекция-дискусия 2

8 Процес на управление на кризи в НАТО Лекция-дискусия 2

9 Операции на ЕС за реагиране при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

10 Операции на НАТО за реагиране при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

11 Система на ООН за реагиране при кризи и бедствия Лекция-дискусия 2

12 Институции на ООН за реагиране при кризи и бедствия Лекция-дискусия 2

13 Структура и функции на ОССЕ Лекция-дискусия 2

14 Операции на ООН за реагиране при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

15 Операции на ОССЕ за реагиране при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• ALLIED JOINT DOCTRINE FOR NON-ARTICLE 5 CRISIS RESPONSE OPERATIONS;

• NATO’s Operational Planning Process;

• ALLIED COMMAND OPERATIONS COMPREHENSIVE OPERATIONS PLANNING DIRECTIVE

• Bi-Strategic Command Knowledge Development;

• The comprehensive operations planning directive;

• Defence Management;

• The EU’s Comprehensive Approach to Crisis Management;

• Crisis Management – An International Overview;

• The Eurozone Crisis: Overview and Issues for Congress;

• Borders and Security Governance;

• Border Management and Gender (Tool 6);

• After Intervention: Public Security Management in Post-Conflict Societies;

• EU Civilian Crisis Management.

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Курсова работа