CMIM102 Обща теория на кризите

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност.

В лекционния курс се разглеждат основни въпроси, свързани с общата теория на кризите и конфликтите.

Активните форми на обучение дават възможност за придобиване на умения за работа в сложна и многонационална среда.На тези занятия се следи за творческото прилагане на придобитите знания и развитие на аналитичното мислене и се провежда текущ контрол с цел осигуряване на ритмично овладяване на учебния материал.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основи на общата теория на кризите; Детайлите на теорията на кризисния мениджмънт, нормативната база, принципите и методите за ръководство и управление на системата;Реда за действие на органите и центровете за управление и на силите и средствата при различните етапи на ескалация на кризите.

2) могат:

Да планират, организират и провеждат на дейности по управление на кризи; Да заемат експертни и ръководни длъжности в националната система за управление на кризи и в международни структури и организации;Да извършват консултантски услуги и участват при създаването, усъвършенстването и обсъждането на нормативната база касаеща управлението на кризи;Да преподават и развиват научна дейност в областта на кризисния мениджмънт;Да участват и ръководят преговори и посредничество при кризи от различен характер.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Международни организации – ООН, ОССЕ , НАТО и ЕС и връзките между тях

Политическа и военна структура на НАТО и ЕС и основни концепции на НАТО и ЕС.

В областта на общата теория на националната и международна сигурност;

Базови знания в областта на естествените науки;

Умения за анализ и оценка на средата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Кризата като социален феномен. лекция 2

2 Характеристика, динамика и ескалация на кризи. дискусия 2

3 Предизвикателства, рискове и заплахи за възникване на кризисни ситуации и кризи. лекция 2

4 Процедури по управление на кризи.

5 Планиране управлението на кризи. лекция 2

6 Организиране на взаимодействието при управление при кризи.Л 2

7 Изграждане на способности за управление при кризи.ПЗ 2

8 Публично частно партньорство в управлението при кризи. лекция 2

9 Обща теория за конфликта лекция 2

10 Концепция за международния конфликт в сферата на сигурността.РвГр 2

11 Същност и съдържание на въоръжения конфликт. лекция 2

12 Конфликтите на 21 век. Хибридната война. лекция 2

13 Управление на държавата в условия на кризи и конфликти. дискусия 2

14 Правно нормативно осигуряване на управлението при кризи.дискусия 2

15 Кризисен менижмънт. практическо занимание 2

Литература по темите:

• Георги Бахчеванов, и колектив. „Операции в отговор на кризи“ С., Софттрейд 2005

• Георги Бахчеванов, и колектив „Управление при кризи и конфликти“ С., Софттрейд 2005

• Георги Бахчеванов, и колектив «Национална и международна сигурност», С. ВИ, 2005;

• Георги Бахчеванов и колектив, «Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004.

• Георги Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., 2007;

• Управлявай кризата : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства / Прев. от англ. език Десислава Бошнакова Сигнатура: 338.2 / У 732

• Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи / Цвета Зафирова Сигнатура: 338 / З-396

• Кризисен мениджмънт / Руси Маринов. Сигнатура: 316 / М 314

• Как да победим кризата / Чавдар Христов . Сигнатура:316.78 / Х 780

• Fink, Steven. Crisis management. American management association. NY.1986.

• Peter Ruff, Khalid Aziz. Managing Communications in a Crisis. 2003 - Business & Economics

• Jennex, Murray E. Crisis Response, Management, and emerging information system. Critical applications. by IGI Global, 2011, USA.

• Handbook of risk and crisis communications.Edited by Robert L.Heath, H.Dan O'Hair.First published 2009, by Routledge, UK.

• http://www.slideshare.net/kriznekomunikacije/risk-and-crisis-comm-handbook

• Lerbinger, Otto. The crisis manager. facing Disiaters, Conflricts and failures. 2th Edition. 2012 by Routledge. New York Taylor&Francis. amazon.com for Kindle edition.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 60 40

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 60