CMIM101 Интернет платформи в кризисния мениджмънт

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност: теоретични аспекти на проблематиката-16 часа. Дискусии, работа в групи и практически занимания на студентите по предварително зададени теми-14ч.

Цели:

• Да се запознаят студентите с моделите на съвременния кризисен мениджмънт и подходите за управление на комплексни проблемни ситуации.

• Да придобият базови умения за анализ в Интернет пространството на глобални и регионални кризи.

• Да се формират компетенции за разработване на кризисни планове и платформи, базирани на Интернет технологии.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Европейски и международни информационни модели за структуриране на дейностите при управление на кризи

• Характеристиките на международни Интернет платформи, използвани при реакции при кризи, рискове и извънредни ситуации.

2) могат:

• Да анализират комплексни кризисни ситуации, като използват

приложни програми в Интернет

• Да планират основни дейности по кризисен мениджмънт като преимуществено

използват мрежови, информационни и Интернет технологии


Предварителни изисквания:

• Базови знания за Интернет и компютърни технологии

• Умение да работят в екипи и група при решаване на проблемни ситуации

• Познават основни административни структури за реакции при кризи и рисковеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Архитектура на Интернет, центрове за изследване на мрежови и информационни технологии.

2,Открит тип данни, „Интернет на „вещите“ и семантични технологии, използвани за превенция при кризи.

3.Теоретични модели на кризисен мениджмънт, автори, изследвания, анализ на научните публикации в базата на Майкрософт.

4.Нови медийни платформи и мобилни приложения при управление на кризисни и извънредни ситуации

5.Казуси и примери от българската практика-по кризисен мениджмънт-Интернет анализ на информационни подходи, структури и решения за преодоляване на кризи.

6.Европейски и световния опит по структуриране на информационни стратегии при управление на рискове и кризи, предизвикани от бедствия, инциденти, сривове, вирусни нашествия.

7.Съвременни информационни и Интернет технологии, използвани за прогнозиране и анализ на бизнес и управленски кризи. База данни, смарт технологии и системи, виртуални, информационни сценарии.

8.Новите информационни, Интернет, електронни и интерактивни технологии, използвани при структуриране и управление на рискове и заплахи за гражданите/ портали, нови медии, мобилни приложения, електронни системи за ранно предупреждение/.

9.Сравнителен анализ на опита на европейски агенции, уеб-портали и центрове, относно комуникационните и мениджърски подходи за управление на кризи и рискове.

10.Вземане на решения, свързано с комуникациите за преодоляване на кризисни проблеми и конфликти.

11.Теоретична рамка на екстремални, рискови и проблемни комуникации-международен опит и модели за реакции при кризи

12.Разработване на кризисен комуникационен план-информационни и Интернет програми

13.Практическа подготовка на кризисни програми, базирани на отворен тип платформи за разрешаване на комуникационни проблеми.

14.Изследване и анализ на потенциални кризисни ситуации в Европа-използване на Интернет платформи и подходи.

15.Кризисни информационни планове и мениджърски решения, Европейски опит –анализ и управление на глобални проблеми, рискове и кризи.

Литература по темите:

Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт. Информационни стратегии и Интернет платформи,НБУ, 2015г.

Маринов, Руси. Кризисен мениджмънт, Нов Български Университет , 1999г

Fink, Steven. Crisis management. American management association. NY.1986.

Peter Ruff, Khalid Aziz. Managing Communications in a Crisis. 2003 - Business & Economics

Jennex, Murray E. Crisis Response, Management, and emerging information system. Critical applications. by IGI Global, 2011, USA.

Handbook of risk and crisis communications.Edited by Robert L.Heath, H.Dan O'Hair.First published 2009, by Routledge, UK.

http://www.slideshare.net/kriznekomunikacije/risk-and-crisis-comm-handbook

Lerbinger, Otto. The crisis manager. facing Disiaters, Conflricts and failures. 2th Edition. 2012 by Routledge. New York Taylor&Francis. amazon.com for Kindle edition.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%

ПОРТФОЛИО