MBAM907 Бранд стратегии

Анотация:

С този курс се цели запознаването на студентите с особеностите на професията на маркетолога като цяло и тази на бранд мениджмънта в частност, като обширно и в детайли се описват и анализират концепциите и инструментите, с които се борави в този сектор и на свързаните с него позиции. Основна задача на материала, подготвен за курса е изграждането на богата база знания относно работата на маркетинговия специалист, управляващ търговска марка, нейните елементите и комуникация. В курса преобладават лекции и практически казуси описващи търговската марка и нейното управление от различни гледни точки, за да имат възможност студентите да обогатят общите си знания по темата и да оттренират умения, които ще бъдат полезни за бъдещето им реализиране в професията. В тази връзка по време на курса е предвидено да се работи в малки екипи по предварително зададен курсов проект, свързан с изграждането и управлението на бранда.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са основните понятия в бранд мениджмънта;

- кои са отговорностите и задачите на бранд мениджъра;

- кои са и при какви условия се прилагат стратегиите в управлението на търговската марка;

- какви са най-емблематичните позитивни и негативни примери за решения в бранд мениджмънта

2)могат:

- да прилагат модели и стратегии по отношение на развитието на търговската марка;

- да изграждат и управляват бранд във времето и на различни пазари;

- да взимат успешни решения в мениджмънта на бранда


Предварителни изисквания:
Базови знания по маркетинг и управление на търговска марка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в курса – същност, цели и задачи пред бранд мениджмънта

2. Структура на по/знанието за бранда.

3. Управление на маркетинговия микс в полза на бранда - І ч.

4. Управление на маркетинговия микс в полза на бранда - ІІ ч.

5. Вторични асоциации към марката.

6. Стратегии в бранд-мениджмънта, архитектура на марката.

7. Система за оценка на бранда.

8. Case study - Създаване на Dockers на Levi's.

9. Разширения на бранда - принципи и стратегии.

10. Управление на бранда във времето и пазарите.

11. Ревитализация на бранда.

12. Стратегии при частните марки.

13. 5-D брандинг.

14. Брандинг на ингредиенти + казус: Създавенто на Pentium на Intel.

15. Разглеждане на казуси от практиката.

Литература по темите:

• Strategic Brand Management. A European Perspective (2nd ed.), K. Keller, T. Aperia, M. Georgson (2012), Harlow, England: Pearson Education Ltd.;

• Complete Idiot’s Guide to Brand Management, P. F. Nikolino (2000), Indianapolis: Alpha Books;

• Marketing Communications Management: Concepts and Theories, Cases and Practices, P. Copley (2004), GB: Elsevier Butterworth-Heinemann;

• Pro Logo. Brands as a Factor of Progress, M. Chevalier, G. Mazzalovo (2004), UK: Palgrave Macmillan;

• The New Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, J.-N. Kapferer (2008), London/Philadelphia: Kogan Page Ltd.

• Продуктът. Маркетингови стратегии и политики, В. Балева (2007), София: Университетско издателство „Стопанство”.

• Комуникационни характеристики на търговската марка, Д. Трендафилов (2013), сп. „Диалог” (онлайн изд. на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов), № 1 (март), стр. 93-107.

• Управление на търговските марки, Р. Брестничка (2004), София: УИ „Стопанство”;

• Без лого: Прицелване в брендовите тирани, Н. Клайн (2005), София: Елементи;

• Краят на маркетинга, какъвто го познаваме, С. Зийман (2005), София: Locus;

• Търговска марка - Бренд, Р. Абаджимаринова (2006), София: Сиела.

• Dimensions of Brand Personality, J. Aaker (1997), “The Journal of Marketing Research”, Vol.34, №3 (Aug.), American Marketing Association, pp. 347-356;

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Практическа задача - 50%