MBAM903 Управление на маркетинга

Анотация:

Този курс се цели въвеждане на студентите в най-важните и актуални теми, които ще стоят пред тях като мениджъри на маркетингови дейности и процеси в контекста на съвременните пазарни условия. Той прави подробен, 360-градусов преглед на планирането, изпълнението и контрола на маркетинга, като съчетава теорията с примери от практиката на водещи компании като Starbucks, Nike, Apple, Walmart и др. Студентите са стимулирани също така да решават практически задачи и да участват в дискусии стратегически маркетингови въпроси.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са основните понятия в маркетинг мениджмънта;

- кои са основните проблеми и задачи за решаване пред мениджърите в маркетинга;

- какво съдържа понятието "стойност" във връзка с маркетинговата дейност на компаниите;

- какви са реквизитите и изискванията на маркетинговия план.

2) могат:

- да анализират критично конкурентната среда;

- да създават и управляват във времето стойностно предложение;

- да изготвят и изпълняват маркетингов план.


Предварителни изисквания:
Базови знания по маркетинг и мениджмънт.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в курса и в управленската дейност на маркетинга

2. Стойност и управление на стойността – 3 части (теоретична рамка, анализи, стратегии)

3. Маркетингът като процес. Иновации и иновационен процес.

4. Анализ на индустрията - 2 части: Анализ на конкуренцията М. Портър и Стратегията «Син океан»

5. Добавена стойност – казус от практиката

6. Стратегическо управление на маркетинга – 2 части

7. Законите на маркетинга – Джак Траут и Ал Рийс за наблюденията си върху пазара

8. Организация на маркетинговата дейност

9. Маркетингов контрол

10. Холистичен маркетинг и глобални пазари

11. Маркетингови политики – казус от практиката

Литература по темите:

Благоев, Веселин (2003), Маркетинг, София: International University.

Годин, Сет (2010), Маркетингът на позволението. Да превърнем непознатите в приятели, а приятелите – в клиенти, София: Локус Пълбишинг ЕООД.

Зийман, Серджо (2005a), Бизнес обновяване. Как да взимаме правилните решения, София: Локус Пъблишинг ЕООД.

Зийман, Серджо (2005b), Краят на маркетинга, какъвто го познаваме, София: Локус Пъблишинг ЕООД.

Котлър, Филип (2002), Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане, София: Класика и стил.

Котлър, Филип, Дипак, К. Джайн, Месинси, Сувит (2003), Еволюцията на маркетинга. Нов подход към печалбата, ръста и обновлението, София: Класика и стил.

Котлър, Филип и Каслионе, Джон (2009), Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността, София: Локус Пъблишинг ЕООД.

Котлър, Филип, Картаджая, Хермаван, Сетиаван, Айвън (2010), Маркетинг 3.0: От продуктите към клиентите към човешкия дух, София: Локус Пъблишинг ЕООД.

Фиск, Питър (2008), Гениален маркетинг, София: СофтПрес ООД.

Фишман, Чарлз (2008), Ефектът Уол-Март. Как работи в действителност най-могъщата компания в света и как трансформира американската икономика, София: Сиела софт енд паблишинг АД;

Чан Ким, У., Моборньо, Рене (2006), Стратегията „Син океан”. Как да създаваме неоспоримо пазарно пространство и да обезсилим конкуренцията, София: Локус Пъблишинг ЕООД.

Kotler, Philip, Keller, Kevin L. (2012), Marketing Management (14th Global ed.), Harlow, England: Pearson Education Ltd.

Kotler, Philip, Keller, Kevin L. (2016), A Framework for Marketing Management (6th Global ed.), Boston, Toronto, London, Madrid & Tokyo: Pearson Education Ltd.

O’Shaughnessy, John (2009), Interpretation in Social Life, Social Science, and Marketing, New York: Routledge.

Piercy, Nigel F. (2009), Market-Led Strategic Change. A Guide to Transforming the Process of Going to Market (4th ed.), Oxford: Elsevier Ltd.

Piercy, Nigel F., Lane, Nakala (2009), Strategic Consumer Management. Strategizing the Sales Organization, Oxford: Oxford University Press.

Средства за оценяване:

Тест - 30%

Практическа задача - 35%

Самостоятелна работа - 35%