ADMM221 Лидерство в публичния мениджмънт

Анотация:

Целта на курса е да изгради минимум знания и да формира умения за ефективно познаване и развитие на лидерството и лидерските качества в публичната сфера.

Съдържанието на учебния материал предлага освен теоретично и системно изложение, така и редица аналитични техники и управленски съвети и методи , насочени към развиване на специфични лидерски и поведенчески характеристики.

Тематиката включена в предмета е съобразена с последните световни публикации, както и с практическия опит на водещи държави и обучителни институции в тази област.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р
доц. Валентин Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)ще знаят:

- различните компоненти на лидерството;

- основните теории и концепции на лидерските школи;

- различията между ръководство и лидерство;

- основните лидерски стилове и характерните им елементи;

- как се прилага лидерство в екипна среда;

- основните предизвикателства пред лидерството в 21 век.

2) ще могат:

- да адаптират поведението си спрямо различните лидерски стилове;

- да познават процесите на лидиране в съвременните организации;

- да се самоанализират и дефинират личностни характеристики;

- да провеждат самостоятелни аналитични сесии и да разпознават предизвикателствата пред лидерите в съвремнната организация.


Предварителни изисквания:
Да се познава основната терминология в сферата на теорията на мениджмънта и основните управленски процеси и базови компетенции в областта на публичната администрация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема I. Предизвикателството на изучаването на личностния фактор в управленското ежедневие. – 2 часа

1. Личностният фактор в управлението

2. Основни характеристики на личностният фактор в управленския процес.

Тема II. Власт и лидерство. Направления за изучаване и приложение. – 2 часа

1. Характеристика на властта – необходимост, същност, източници –

2. Власт. Основни характеристики. Форми на властта. Източници и релации с лидерството.

Тема III. Ръководство и лидерство – предизвикателства за дефиниция и използване в практиката. – 2 часа

1. Ръководство и лидерство – същност и разграничения

2. Поставяне на разграничение между лидера и ръководителя. Основни прилики и разлики.

3. Лидерство. Дефиниране. Основни характеристики

4. Какво представлява лидерството? От къде тръгват идеите за неговото изучаване? Класически дефиниции и основните му характеристики.

Тема IV. Лидерство. Лидерски качаства. Съвременна интерпретация и тенденции. – 2 часа

1. Лидерство и лидерски качества

2. Класически идеи и проучвания за лидерските качества. Обобщение на класически и утвърдени проучвания.

3. Лидерски стилове

4. Влияние на концепцията за лидерските стилове в управлението. Популярни класификации на лидерските стилове.

Тема V. Теоретична рамка за изучаване на лидерството – 2 часа

1. Класически теории, концепции и подходи за изучаване на лидерството

2. Теоретични аспекти на изучаването на лидерството. Еволюция на теоретичните познания и идеи.

Тема VI. Лидерство и екипна ефективност – 2 часа

1. Лидерството в упълномощени екипи

2. Роли на лидера в екипната форма на работа. Съвременни трактовки на нарасналата роля на лидерството в колективната работа.

Тема VII. Идеи за лидерстовото

1. Нови идеи за лидерството – ангажиране, упълномощаване, споделено лидерство

2. Запознаване с някои от новите идеи за лидерството. Концепция на Денхарт за споделеното лидерство в публичната администрация и неговата важна роля.

3. Заместители на лидерството. Свръхлидерство, управленски тренинг

4. В търсене на инструменти, заместващи ролята на лидерството. Някои утвърдени концепции за заместители на лидерството в организацията.

Тема VIII. Практически измерители на теориите за лидерство. Бенчмаркинг в ПА. – 2 часа

1. Приложение на теориите за лидерството

2. Практически доказателства за приложимостта на теориите в практиката за управление на организациите. Добри практики в сферата на лидерството.

Тема IX. Лидерството в 21 век. Нови парадигми и тенденции. – 2 часа

1. Предизвикателства пред настоящите и бъдещите лидери – основни характеристики /Тофлър, Котър, Дракър и други/.

2. Предизвикателства на променящите се приоритети и ценности

3. Запознаване с променящата се постоянно ценностна система на хората и влиянието и върху управлението и работата на организациите.

4. Предизвикателства на променящата се работна сила

5. Запознаване с тенденциите за промяна в работната сила в световен мащаб.

Тема X. Лидерството като бранд – 2 часа

1. Роля и място на организационния дизайн в процесите на лидерство и неговото изучаване и приложение в организацията;

2. Рамкиране на организационно „ноу-хау” за лидерство

Литература по темите:

Атали, Ж., Да оцелеем в кризите, Рива, 2011

Бланчард, К., Дж. Брит, Кой уби промяната?, Класика и стил, С., 2010

Вачкова, Е. и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005

Вачкова, Е., Управление на човешките ресурси – българския и световен опит, С., 2007

Гибсън,Р., Преосмисляне на бъдещето, Екслибрис, 2003

Гратън, Л., Жизнена стратегия, Класика и стил, С., 2003

Дафт, Р., Уроки лидерства, Изд. Ексмо, Москва, 2008

Демке, Кр., Държавният служител - начин на действие, НБУ., 2006

Дени, Р., Печеливши комуникации, Софтпрес, 2006

Дени,Р.,Мотивирай и спечели, Софтпрес, 2006

Джулиани, Р., Лидерството, Класика и стил, С., 2002

Дракър, П., Мениджмънт предизвикателствата на 21 век, Класика и стил, С., 2001

Кови, Ст., Седемте на вика на високо ефективните хора, Кибеа, С., 2008

Коен,Ст., У. Еймике, Новият ефективен мениджър в държавния сектор,С., 2000

Крейнър, Ст., Ключови идеи в мениджмънта, ИнфоДар,С., 2005

Ланкастър, Б., Сблъсъкът на поколенията, Класика и стил, 2005

Макманъс, П., Коучинг, Харвард Бизнес Прес, С., 2008

Максуел, Дж., 360-градусовият лидер, Изд. Изток-запад, С., 2010

Мерлеведе, П., Седем стъпки към емоционалната интелигентност, Класика и стил, С., 2003

Орсариев, А., А. Изакова, Л. Асыбекова. Компетенции „Лидерства“. Учобное пособие. Астана, 2011

Панайотов, Д., Мениджмънт и лидерство, НБУ, 2008

Порас, Дж., Ст. Емери, Създали успеи, 2008

Росен, Б., Управлявай трудните взаимоотношения, Харвард Бизнес Прес, С., 2009

Рибарска, Е., В.Василев, Публичен мениджмънт, Бон, Бл, 2009

Рибарска, Е., В.Василев, Управление на човешките ресурси – предизвикателства на европейските измерения, Бл., 2009

Ригио,Р., Въведение в индустриалната/организационната психология, Дилок, С., 2006

Уелч, Дж., Джак – право от сърцето, Класика и стил, С., 2005

Уалдроп, Дж., Т.Бътлър, Изкуството да управлявате собствената си кариера, Харвард Бизнес Прес, С., 2008

Улрих, Д., Н.Смолуд, Лидерството като бранд, Изд. Д.Яков, С., 2010

Харис, Дж., Успешната обратна връзка, Харвард Бизнес Прес, С., 2008

Харвард бизнес скуул, Лидерството в един променящ се свят, Класика и стил, 2007

Харвард бизнес скуул, Управление на таланта, Класика и стил, 2009

Харвард бизнес скуул, Формиране на лидери, Класика и стил, 2009

Харизанова, М., Бояджиев, Др., Миронова, Управление на човешките ресурси – инвестиция в бъдещето, С., 2007

Чандлър, Ст., Ск. Ричардсън, 100 начина да мотивираш другите, Изд. Ивток-запад, 2006

Шиплет, М., Съвременно управление на човешките ресурси, ИПАЕИ,С., 2005

Ярних, В.И., Успешно управление в условия на кризи, Софттрейд, 2007

Средства за оценяване:

Придобитите знания и компетенции ще се оценяват в три направления:

– чрез провеждане на текущ тест през семестъра;

- чрез защита на презентация по зададена тема от преподавателя или чрез представяне на разработен реферат;

- чрез заключителен тест за оценка на знанията на студента.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

Материалите за подготовка на студентите ще им бъдат представени чрез презентациите, с които те ще разполагат. Относно подготовката на реферати и презентации е валиден целият списък с препоръчителна литература.