ADMM182 Самостоятелна работа: Информационни системи в публичния мениджмънт

Анотация:

Студентите трябва да разработят самостоятелно курсова работа на базата на получените знания в основния курс.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да правят обзор на публикуваната литература по темата

• Самостоятелно да дават решения и анализи по темата.

2) могат:

• Да са запознати с публикациите по тематиката в курса и да анализират аспект от тях.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми за самостоятелна работа

Изберете една от темите. Проектите се изработват от 1 студент самостоятелно. Курсовата задача да съдържа обем 6-8 стр., с цитирани ползвани източници.

Тема 1. Опишете настоящото състояние и бъдещите планове на конкретна администрация (напр. НАП, НОИ, министерство, здравна каса или др.) за развитие на информационната и комуникационна инфраструктура на тази администрация с цел увеличаване на комуникациите по електронен път. Намерете конкретни факти от публикации или от страницата на тази организация.

Тема 2. Сигурността на обмен на информацията е важен фактор за организацията. Дискутирайте какви мерки за информационна сигурност трябва да предприеме организацията. Опишете конкретни мерки за сигурност в дадена организация, като ползвате публикации за нея (напр. от сп. CIO – www.cio.bg)

Тема 3. Иновативни решения, прилагани в администрацията в условията на криза. Решенията трябва да съдържат приложение на новите технологии в административния процес.

Тема 4. Статистическо изследване на степента на прилагане на електронни административни услуги в България и други европейски страни.

Тема 5. Съвременният цифров град – проблеми, удобства и перспективи за развитие.

Тема 6. Технологично свързана Европа – стратегии и визии за 21 век.

Литература по темите:

Помощни материали

За подготовка на темата по проекта студентите могат да ползват посочените материали, информация от Интернет и от медиите, както и фирмена документация. Задължително е цитиране на източниците на информация.

Материали за подготовка (които може да намерите в библиотеката на НБУ:

1. Пътеводител за електронно правителство, Б. Добрев, Е. Гецова

2. Сп. CIO – списанието за ИТ мениджъри

3. Интернет страници.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ - 100%