ADMM179 Самостоятелна работа: Публично право

Анотация:

Курсът цели да създаде у студентите основни умения за работа с нормативен текст и стратегически документи, както и анализ на такива текстове, като при коментара се ползва и препоръчана от преподавателя литература. На студентите ще бъдат поставени чрез Мудъл конкретни изследователски задачи, свързани с проблематиката в областта на съвременните публичноправни отношения: гражданско участие в управлението; институции и институционални взаимодействия; защита на личните данни и класифицираната информация; публична собственост, национализацията и приватизацията.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р
проф. Райна Николова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще познават основните принципи на публичното право;

• ще познават основните национални и международни нормативни документи в областта на публичното право;

2) могат:

• да дискутират отношенията между държавата и гражданите и какви следва да е мярката в техните правоотношения като права и задължения;

• да ползват и коментират национални и международни нормативни актове

• да анализират нормативни актове, регламентиращи отношенията в публичното право


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите, по които студентите ще работят, са тясно свързани с дискутираната в курса проблематика. В системата MOODLE в началото на семестъра ще бъдат обявявани конкретни теми, които студентите, записали курс “Самостоятелна работа “Публично право” могат да избират.

1. Легалност и легитимност на публичната норма

2. Източници на публичното право

3. Държавна власт и държавно управление

4. Система на органите на държавната власт

5. Човекът и държавата, човекът срещу държавата. Определяне границите на публичното право и механизми за граждански контрол при определяне на тези граници.

6. Основни права на човека

7. Конституционно право

8. Административно право и административен процес

9. Финансово право

10. Наказателно право

11. Международно публично право

12. Отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите

Литература по темите:

1. «Основи на правото», книга І – Златарева, Е., Д. Милкова, Д. Костов, И. Мулешкова, Сиела 2007

2. «Основи на правото», книга ІІ – Златарева, Е., Д. Милкова, Д. Костов, И. Мулешкова, Сиела 2007

3. «Обща теория на правната система» - Ташев, Р., Сиби, 2007

4. «Обща теория на правото» - Ташев, Р., Сиби, 2010

5. «История и теория на правото» - Торбов, Ц.,издателство на «Българска академия на науките», 1992

6. «Западната теория на правото» - Кели, Дж. , Рива, 1998

7. «Конституционализъм» - Йотов, Ст. – съставител, АГАТА-А, 2006

8. «Българските конституции и конституционни модели» - Методиев, В., Л. Стоянов – съставители, изд. къща «Петър Берон», 2003 г.

9. «Сравнително конституционно право» – Танчев, Е., Белов, М., Сиби 2009

10. «Конституционно право» – Друмева, Е., Сиела, 2008

11. «Конституционно право на Република България» - Стойчев, Ст., Албатрос, 1995

12. «Формата на държавата» – Близнашки, Г., Академично издателство СУ «Св. Кл. Охридски», 2009

13.«Европейска конвенция за защита правата на човека – теория и практика» - Дайк, Г. И. Х ван Хууф, издава Фондация «Български адвокати за защита правата на човека», 2000

14. «Административно право и административен процес» - Дерменджиев, И., академично издателство «СУ Св. Кл. Охридски», 2005

15. «Наказателно право на Република България» - обща част, книга І – Ненов, И., Софи-Р, 1992

16. «Наказателно право на Република България» - обща част, книга ІІ – Ненов, И., Софи-Р, 1992

17. «Данъчно право» - Стоянов, П., БАН 1994

On-line източници на информация:

www.legaltheory.org

Средства за оценяване:

Разработка и защита на реферат по зададена тема.