ADMM177 Самостоятелна работа: Публични политики и мениджмънт

Анотация:

Целта на самостоятелната работа е да формира умения за коректно описание и интерпретация на процеса на формиране и реализация на секторни публични политики. Разработването на курсова работа/проект по публични политики и мениджмънт трябва да подпомогне студентите при формулирането на основни хипотези, теоретичен модел, цели и задачи на изследването. Успешно реализираната самостоятелна работа по този предмет би трябвало да включва коректно дефиниран понятиен апарат; преглед на референтни изследвания по темата; коректно описание на актуалното състояние и система от хипотези, които да залегнат в основата на модела на изследване.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Доколкото целта на тази самостоятелна работа е да формира необходимата научна дисциплина за коректно и пълноценно описание на конкретен случай, студентите би трябвало да са запознати с основните тенденции, стратегии и планове за реализацията на публични политики в избрания от тях сектор. Доброто познаване на теоретичната база, както и на предхождащи изследвания по сходна проблематика е необходима част от успешното развиване и представяне на авторова теза в рамките на курсовата работа/проект.
Предварителни изисквания:
Необходимо е стриктно посочване на цитираните и използвани източници; коректно представяне на количествени данни с посочване на периода, спрямо който са актуални, както и методите, чрез които са набрани.

Задължително изискване е да бъде определен коректно публичния сектор, в рамките на който ще бъде развита самостоятелната работа, както и да бъде аргументиран избора на този предмет. При този избор, определящо значение би трябвало да има ролята на публичния мениджмънт за качеството на реализираните публични политики и предоставянето на определени публични услуги.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: