ADMM175 Информационни системи в публичния мениджмънт

Анотация:

ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Да даде на студентите знания и умения за използване на съвременни технологии в администрацията.

• Студентите да се запознаят с процеса на проектиране, избор, създаване и поддръжка на информационни системи за целите на управлението в публичната администрация, както и с конкретни информационни системи.

• Студентите да се запознаят с перспективите в електронното управление и развитието му от гледна точка на стратегия и изисквания към нови информационни системи.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават новите информационни системи за работа в интегрирана Интернет среда.

• Да познават насоките за развитие на информационните системи – интеграция, облачни технологии, мобилни системи.

• Да познават конкретни информационни системи, ползвани от администрацията в България.

2) могат:

• Да умеят да проектират информационни системи за целите на административното обслужване

• Да извършват избор и преценка на информационна система от гл. т. на стратегията за тяхното развитие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Публичен мениджмънтФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Информация, данни, знания. Големи обеми административни данни – характеристики и нови изисквания към административната информация.

2. Информационна система (ИС) - функции, елементи.

3. Видове ИС.Области на приложение на информационните системи (ИС) в различните нива на администрацията (управленска пирамида).

4. Мрежова инфраструктура в администрацията. Интранет и Интернет. НАМДА – проблеми, развитие.

5. Съвременни насоки за инфраструктурата на администрацията – виртуализация, облачни технологии, мобилен достъп, хибриден подход.

6. Бази данни. Приложение на БД в администрацията - предимства на БД при организиране на административна информация.

7. ИС - жизнен цикъл на развитие. Етапи при създаване на ИС. Анализ и дизайн на ИС. Видове интерфейси - предимства и недостатъци. Интерфейси, удобни за административни приложения. Програмиране и тестване на ИС. Внедряване и поддръжка на ИС в административни служби.

8. Примери за внедрени ИС в България в различни административни сфери.

9. Стратегии за развитие на ИС. Реинженеринг. Аутсорсинг.

10. Проблеми със сигурността и защитата на ИС. Резервни центрове данни. Отдалечен достъп до информация.

11. Социалните медии - средство за маркетинг на публични услуги, за комуникация в организацията, частни и публични социални мрежи.

12. Мениджър на организацията и социалните мрежи - връзка със служителите, търсене на професионалисти, събиране на информация, която липсва в информационната система на организацията. Предимства, приложение и проблеми при използване на социални медии.

13. Виртуализация и ГИС решения в администрацията в полза на мениджъра.

14. Управление на съдържанието и е-форми на документите. G-cloud (облачни услуги на правителството).

15. Информационни системи в администрацията в България. Примери.

Литература по темите:

1. Сп. CIO.

2. Върбанов, Р. и Ел. Захариев. Информационна инфраструктура и стратегически мениджмънт. Абагар, Велико Търново. 1997, 277 с. ISBN:

3. Върбанов, Р. Интернет бизнесът: промяна в акцентите и приоритетите. Сп. “Бизнес управление”, Брой 3, 2004 г., Свищов.

4. Мениджмънт на информацията, Иван Сариев, ИК "Класика и стил"

5. Сигурност и защита на информацията, Цветан Семерджиев, Класика и Стил, 2007

6.

7. http://www.openinnovation.net/

8. https://www.mckinseyquarterly.com/Wiring_the_open-source_enterprise_2912 - dobra statia

9. http://www.ischool.berkeley.edu/courses/296a-si

10. http://www.crowdsourcing.org/document/5-elements-of-an-open-innovation-program/9694

11. MacKenzie and Wajcman, The Social Shaping of Technology.

Средства за оценяване:

КУРСОВ ПРОЕКТ 40%

Представяне на курсов проект 30%

КАЗУС 30%