ADMM174 Публично право

Анотация:

Курсът цели да представи съвременните тенденции в отношенията държава – гражданин и техния нормативен израз. В дискусионен стил ще бъдат разгледани основни институти на конституционното право и предизвикателства пред конституционализма в модерните държави; основните човешки права, критериите за извеждането им като такива, както. Курсът разглежда организацията на системата на държавни органи в Република България, както и стратегически документи от областта на публичния сектор. Ще бъдат обсъдени основни принципи и институти на административното, наказателното, финансовото и международното публично право.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р
проф. Райна Николова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите ще:

1) знаят:

• ще познават основните принципи на публичното право;

• ще познават основните национални и международни нормативни документи в областта на публичното право;

• ще познават основни публичноправни институти;

2) могат:

• да коментират отношенията гражданин – държава, личен – обществен интерес, както и да заемат аргументирана позиция каква следва да е мярата в тези отношения;

• да ползват и коментират национални и международни нормативни актове


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Легалност и легитимност на публичната норма

2. Източници на публичното право

3. Държавна власт и държавно управление

4. Система на органите на държавната власт

5. Човекът и държавата, човекът срещу държавата. Определяне границите на публичното право и механизми за граждански контрол при определяне на тези граници.

6. Основни права на човека

7. Конституционно право

8. Административно право и административен процес

9. Финансово право

10. Наказателно право

11. Международно публично право

12. Отговорност на държавата за вреди, причинени на гражданите

Литература по темите:

1. «Основи на правото», книга І – Златарева, Е., Д. Милкова, Д. Костов, И. Мулешкова, Сиела 2007

2. «Основи на правото», книга ІІ – Златарева, Е., Д. Милкова, Д. Костов, И. Мулешкова, Сиела 2007

3. «Обща теория на правната система» - Ташев, Р., Сиби, 2007

4. «Обща теория на правото» - Ташев, Р., Сиби, 2010

5. «История и теория на правото» - Торбов, Ц.,издателство на «Българска академия на науките», 1992

6. «Западната теория на правото» - Кели, Дж. , Рива, 1998

7. «Конституционализъм» - Йотов, Ст. – съставител, АГАТА-А, 2006

8. «Българските конституции и конституционни модели» - Методиев, В., Л. Стоянов – съставители, изд. къща «Петър Берон», 2003 г.

9. «Сравнително конституционно право» – Танчев, Е., Белов, М., Сиби 2009

10. «Конституционно право» – Друмева, Е., Сиела, 2008

11. «Конституционно право на Република България» - Стойчев, Ст., Албатрос, 1995

12. «Формата на държавата» – Близнашки, Г., Академично издателство СУ «Св. Кл. Охридски», 2009

13.«Европейска конвенция за защита правата на човека – теория и практика» - Дайк, Г. И. Х ван Хууф, издава Фондация «Български адвокати за защита правата на човека», 2000

14. «Административно право и административен процес» - Дерменджиев, И., академично издателство «СУ Св. Кл. Охридски», 2005

15. «Наказателно право на Република България» - обща част, книга І – Ненов, И., Софи-Р, 1992

16. «Наказателно право на Република България» - обща част, книга ІІ – Ненов, И., Софи-Р, 1992

17. «Данъчно право» - Стоянов, П., БАН 1994

On-line източници на информация:

www.legaltheory.org

Средства за оценяване:

теста през семестъра с предварително обявени в Мудъл датd и защита на курсова задача по предварително зададена тема