ADMM173 Публичен мениджмънт в страни на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да разгледа идеите и същността на управлението и публичния мениджмънт в различните страни на ЕС. Особено внимание ще бъде обърнато на появилия се в края на 80-те и 90-те години "Нов публичен мениджмънт"

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили курса ще бъдат в състояние да анализират различните модели на управление, да могат да преценяват как различните елементи на управлението влияят върху стратегическите цели и задачи на публичния мениджмънт.
Предварителни изисквания:
Основни познания по публична администрация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в темата - основни понятия

2 Традиционният публичен мениджмънт

3 Промените в публичният мениджмънт през 80-те - 90-те години на ХХ в.

4 Публичният мениджмънт в:

а. Великобритания

б. Франция

в. Германия

г. Скандинавския модел

д. Италия

е Испания

5. Бъдещето на публичния мениджмънт

Литература по темите:

1. Публичен стратегически мениджмънт - Министерски съвет 2009

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Strategic_management_Twinning%20(1).pdf

2.Оперативна програма „Добро управление”

3. Стратегия за развитие на българската администрация 20014-2020 г.

4 Светослав Ставрев, Александър Вълков ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Средства за оценяване:

По време на семестъра всеки студент ще представи самостоятелно разработена тема - 30% от крайната оценка.

Два теста - 40%

Активно участие в занятията - 30%