ADMM172 Публични политики и мениджмънт

Анотация:

Курсът си поставя за цел да формира знания за предметното поле и обхвата на публичния мениджмънт на публични политики. Проблематиката на този курс е структурирана около принципното разбиране за дълбоките промени в условията за реализация на публичното управление, свързани с модернизацията на съвременните общества. Публичният мениджмънт е управление, насочено към решаването на конкретни проблеми, в оперативен план, което се реализира в условията на деконцентрация и децентрализация на публичните ресурси за взимане на решение. Мениджърът в публичния сектор, все по-често е изправен пред необходимостта да формира и развива капацитет за постигане на съгласие в мрежова среда. В този смисъл, ефикасното и ефективно управление на публичните политики, все по-често се определя от обхвата и специфичната експертиза на представителите на публичния, частния и гражданския сектор, между различни по своя характер и потенциал за въздействие индивидуални и групови субекти.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Антоний Гълъбов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът формира

знания, относно:

- основните понятия в мениджмънта на публични политики;

• Познават основните теоретични школи и актуалния дебат по отношение на мениджмънта на публични политики;

• Притежават основни познания по отношение на процеса на формиране и реализиране на публичните политики, както и по отношение на процеса на взимане на решение

• Познават изследователските подходи при анализа на публичния мениджмънт

умения:

- за анализ на публични политики от гледна точка на съвременното развитие на теорията и практиката на публичния мениджмънт

• Могат да прилагат успешно основни подходи при изследването и анализа на публични политики;

• Могат да участват в процеса на формиране и оценка на публични политики;

• Могат да участват в процеса на идентифициране и потенциални и реални партньори в процеса на формиране и приложение на публичните политики.


Предварителни изисквания:
Основните учебни дисциплини, които имат пряко или опосредствано отношение към проблематиката на настоящия курс са: публична администрация, политически науки, право, икономика, социология и масови комуникации

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Общото разпределение по часове следва основните теми на курса. Всяка от посочените теми ще бъде разглеждана в рамките на два академични часа. В рамките на семестъра ще бъдат представени и дискутирани следните 12 основни теми на курса, както и три дискусионни форума по предварително формулирани теми.

1. Публични политики и публичен мениджмънт – понятия в развитие. Основни насоки на трансформация в теорията и практиката на управлението. Въздействие и приложение на основните елементи на Новия публичен мениджмънт.

2. Ефикасност и ефективност в управлението на публичните политики. Формулиране на публични политики. Основни фактори за развитие и трансформация в управленските подходи при изразходването на дефицитни ресурси за постигането на публично значими цели.

3. Публичният мениджмънт в контекста на отношенията между политика и администрация. Динамика и компетентност в процеса на вземане на решение. Формирането и реализацията на политики, насочени към постигането на конкретен резултат и оценка на качеството на тяхното изпълнение.

Дискусионен форум: Новият публичен мениджмънт и административните традиции в Европа и България

В рамките на този форум студентите трябва да подготвят кратки презентации за историята и традициите в изграждането на административните системи в България и Европейския съюз. Целта на дискусията е да се определят основните конфликтни зони, в която административната традиция влиза в противоречие с принципите на Новия публичен мениджмънт.

4. Новите отговори на основния социален въпрос. От социални грижи към публични услуги. Достъпност, конкуренция и изключване. Планиране и управление на неравенствата при реализирането на секторни и хоризонтални политики.

5. Ангажираният подход към управлението на публичните политики – оценка на публичните политики. Оценка на капацитет и ефективност при реализирането на секторни и хоризонтални политики.

6. Значението на териториалния обхват при управлението на публичните политики. Определяне на „територията на проекта” и оценка на нейния потенциал за развитие. Независимост, субсидиарност и пропорционалност в публичния мениджмънт.

7. Демокрацията на участието и местната инициатива при реализирането на публичните политики. Ролята на гражданските инициативи и неправителствените организации. Интерактивно създаване на местни политики. Критерии за оценка.

Дискусионен форум: Ефикасност и ефективност в приложението на инструментариума на Новия публичен мениджмънт

Проблематиката на този дискусионен форум включва основни инструменти за мениджмънт на публични политики. Целта е всеки от студентите да представи основните елементи на всеки от дискутираните инструменти, с оглед на тяхната приложимост и обхвата на възможните съпътстващи управленски подходи при реализирането им.

8. Публично-частното партньорство при реализирането на публични политики. Основни принципи и стратегии за развитие. Рискове в практиката по изграждането на публично-частни партньорства и подходи за тяхното неутрализиране.

9. Публичност, отчетност и прозрачност при реализирането на публичните политики. Административна и политическа корупция. Конфликт на интереси, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и власт. Методи за оценка, стратегии за противодействие и критерии за устойчивост на постигнатите резултати.

10. Анализ на публични политики. Предварителна оценка на приложимостта, мониторинг на реализацията и оценка на въздействието. Критерии за устойчивост на постигнатите резултати.

11. Ролята на публичния мениджър. Професионална подготовка и кариерно развитие. Критерии за оценка на постижението. Управление на човешките ресурси и стратегическо развитие.

Дискусионен форум: Рисковете пред професионалната кариера на мениджъра в публичния сектор

В този заключителен дискусионен форум, вниманието на студентите ще бъде насочено към практическите трудности, с които се среща професионалната кариера на ръководителя в публичния сектор. Студентите ще бъдат разделени на групи, като всяка от тях ще трябва да подготви презентация по темата на форума. В дискусия между основните акценти, изведени от студентите ще бъдат коментирани най-подходящите качества и необходимата подготовка за успешна кариера в мениджмънта на публичните политики.

12. Динамика и перспективи пред съвременния мениджмънт на публичните политики.

Литература по темите:

Представените тук автори и техни произведения, маркират основни насоки в развитието на теорията и практиката на мениджмънта на публични политики. Към този основен корпус от произведения, в рамките на курса ще бъдат допълвани резултати от конкретни изследвания, конкретни казуси и основни нормативни документи, регулиращи мениджмънта на публичните политики в България и Европейския съюз.

Арабаджийски, Н. 2005. Основи на публичната администрация. Специална част, Нов български университет, София.

Стефанова, М. 2003. Местна власт и местно самоуправление, Ариадна, София.

Танев, Т. 2008. Анализ на публичните политики, Военно издателство, София.

Танев, Т. 2008. Стратегическо управление на публичната сфера, Военно издателство, София.

Томова, Т. 2003. Публичните политики. Подходи и методология на изследването и анализа, Университетско издателство, София.

Томова, Т. 2008. Изработване на политики, програми, проекти, Училище за политика, София.

Bauby, P. 2011. L’Europeanisation des Services publics, Sciences Po, Les Presses, La Bibliotheque du Citoyen, Paris

Bauby, P. 2010. Mapping of the Public Services in the European Union, European Commission, Brussels

De Visscher C., Le Bussy, G., Eymeri-Douzans, J.-M., 2004. La relation entre l’autorite politique et la haute administration. Mise en perspective de la situation au niveau federal en Belgique, Academia Press, Serie Modernisation de l’Administration, Gent.

Dreyfus, Fr., Eymeri-Douzans, J.-M, 2006. Science politique de l’administration. Une approche comparative, Economica, coll. « Etudes politiques », Paris

Eymeri-Douzans, J.-M, Pierre, J. (dir.) 2001. Administrative Reforms and Democratic Governance, coll. « ECPR Studies »

Galabov, A. 2008. L’impact de l’ouverture a la concurrence dans le contexte des mutations transitoires en Bulgarie, Dans Helene PAULIAT (sous la direction de) Services publics, concurrence, regulation: le grand bouleversement en Europe? Entretiens Universitaires Reguliers pour l’Administration en Europe, Universite de Limoges, France, pp. 95-107.

Galabov, A. 2005. Les conflits d’interets et la corruption du point de vue de la reforme administrative en Bulgarie, Dans : Helene PAULIAT (sous la direction de) L’emploi public en Europe : une ambition pour demain, Entretiens Reguliers pour l’Administration en Europe, Universite de Limoges, Faculte de Droit et des Sciences economiques, Presses Universitaires de Limoges, France, pp. 309-314

Galabov, A. 2000. Curbing corruption and improving transparency in municipal council work in Bulgaria. A Policy paper and Handbook for Effective Advocacy, Transparency International - Bulgaria, Sofia.

Galabov, A. 1999. Sociological Analysis of the Project Implementation. A Methodology for Interactive Policy Making on a Local Level, In: Local Democracy in the Bourgas Region. Modelling Interactive Policy Making, Center for Liberal Strategies, Sofia, Institute for Public and Politics, Amsterdam, Sofia, 105-141

Hood, Ch. 1991. A Public Management for all seasons?, Public Administration, Vol. 69, Spring (3-19)

Hughes, O. 2003. Public Management and Administration. An Introduction, Third edition, Palgrave Macmillan

Lamarzelle, D. 2008, Le Management public en Europe et Modernisation des services publics, Association EUROPA, Limoges, France.

Lynn Jr., L. E. 1996 Public Management as Art Science and Profession. Chatham House, Chatham, NJ

Osborn, D., Gaebler, T. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirits is transforming the Public Sector. Reading, Mass.: Addison-Wesley

Pollitt, Ch. Dan, S. 2011. The Impact of the New Public Management in the Europe: A Meta-Analysis, European Commission, COCOPS Working paper No. 3

Stewart, J. Walsh, K. 1992. Chance in the Management of the public services, Public Administration, Vol. 70, Winter (499-518)

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Участие в дискусионни форуми: 25 % от общата оценка

Курсова работа/проект: 50 % от общата оценка

Решаване на казус: 25 % от общата оценка

Форми на оценка: /контролни; тестове; участие и активност на студента по време на занятия; разработване на сценарий, проект, курсова работа, обзор, решаване на казус; решаване на задачи, самостоятелни задания/.

Дата и провеждане на текущия контрол.

Последната седмица на октомври, третата седмица на декември, втората седмица на януари