ADMM171 Основи на публичния мениджмънт

Анотация:

Курсът “Основи на публичния мениджмънт” предоставя фундаментални базови знания за същността на мениджмънта, който осъществяват органите на държавното и публичното управление. Актуалността му се определя от историческото развитие на науката за управлението, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. В съвременни условия нуждата от професионално обучени специалисти-мениджъри във всички нива на държавното и публичното управление е голяма.

Тематиката на курса е съобразена с образователната подготовка на обучаваните и е адаптирана към изискването за атрактивност и придобиване на нови управленски знания и умения. Изучаваната тематика има не само научна, но и практико-приложна насоченост. Обучението е с акцент към придобиване на цялостна представа от обучаваните за научните и паркико-приложните аспекти на публичния мениджмънт.

Обект на изучаване е публичния мениджмънт, който се осъществява от органите на държавно и публично управление в Република България.

Предмет на курса са теоретичните основи на публичния мениджмънт, неговите принципи при осъществяването му, както и основните му функции, вземането на управленски решения и делегиране на правомощия.

В курса се изучават теми за мениджмънта на публичните организаци и на човешките ресурси в тях, както и на основните дейности на публичната администрация.

Целите на курса са:

• овладяване на широкопрофилни теоретични знания за публичния мениджмънт и подходите за осъществяването му от органите на държавното и публичното управление в Република България;

• придобиване на практически умения за управленските и организационноправни аспекти на основни и специфични дейности, които органите на държавното и публичното управление осъществяват.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• многообразието от проблеми възникващи при осъществяването на публичния мениджмънт от органи на държавното и публичното управление и начините за формиране на успешни публични политики;

• какви са основните функции на публичния мениджмънт;

• как се вземат управленски решения и се делегират правомощия;

• какви са основните подходи и процеси на публичния мениджмънт.

2) ще могат:

• да организират мениджмънта на основни и специфични дейности осъществявани от органите на държавното и публичното управление;

• да съдействат на органите на държавното и публичното управление при предоставянето на публични услуги в различните публични сфери.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Занятие 1. Същност на публичното управление - лекция 2 ч

Занятие 2. Формиране на теорията и практиката на публичния мениджмънт - лекция 2 ч

Занятие 3. Принципи на мениджмънта за изграждане на системата на органите на публичното управление и структурите на публичната администрация - лекция 2 ч

Занятие 4. Принципи на мениджмънта на организацията на дейността на органите на публичното управление и на служителите на публичната администрация - лекция 2 ч

Занятие 5. Планиране, организиране и координиране изпълнението на дейностите в публичните организации - лекция 2 ч

Занятие 6. Ръководене на човешките ресурси в публичните организации, мотивиране на служителите и контол на изпълнението на дейностите в публичните организации - лекция 2 ч

Занятие 7. Същност и класификация на упрваленските решения - лекция 2 ч

Занятие 8. Методи и модели при вземане на управленски решения. Разпореждания и делегиране на правомощия - лекция 2 ч

Занятие 9. Мениджмънт на структури от държавната администрация - дискусия 2 ч

Занятие 10. Мениджмънт на публични стопански организации, на организации за публични услуги и на публични организации с идеална цел - дискусия 2 ч

Занятие 11. Набиране, подбор и назначаване на служителите в публичните организации - дискусия 2 ч

Занятие 12. Системи за кариерно развитие в публичните организации - лекция 2 ч

Занятие 13. Мениджмънт на основни и специфични административни дейности - лекция 2 ч

Занятие 14. Мениджмънт на дейности на правоохранителните органи - лекция 2 ч

Занятие 15. Тест - текущо оценяване 2 ч

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Публично управление, Изд. «Класика и Стил», С., 2008

Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. Изд. НБУ, С., 2010

Рибарска, Ем., В. Василев, Ив. Величков. Основи на публичния мениджмънт. Изд. ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2005

Рибарска, Ем. В. Василев. Публичен мениджмънт. Изд. БОН, Бл., 2009

Василев, В. Г. Кресналийска, О.Чорбаджийска. Ефективен публичен мениджмънт. Изд. ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2011

Ставрев, Св. Основи на мениджмънта. Изд. ПУ „П. Хилендарски“, 1996

Ставрев, Св. Основи на управлението. С., 1999

Ставрев, Св., А. Вълков. Основи на управлението на публичния сектор. Изд. Парадигма, С., 2008

Ставрев, Св. Кризата на публичния мениджмънт. Изд. «Класика и Стил», С., 2007

Христов, Хр. Управление на публичния сектор. Изд. УНСС, С., 2004

Христов, Хр. Нови подходи в управлението на публичния сектор. Изд. УНСС, С., 2005

Допълнителна

Ангелов, А. Основи на мениджмънта. Изд.Тракия-М, С., 1998

Василев, В. Теория на управлението. Изд. "Пирамида Б и В". Бл., 2011

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. В., 1980

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. Изд. ВСУ "Черноризец Храбър", В., 2005

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, Изд. ГАЛ-ИКО, С., 2000

Николов, Н. Мениджмънт. С., 2007

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981

Палешутски, К. Мениджмънт. Изд. Форчън, Бл., 1994

Санов, В. Основи на пуравлението. Изд.УНСС, С., 1996

Станчева, А. Основи на управлението. Изд. СТЕНО, В., 2006

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошнакова, Н. Миронова - Реформите в публичния мениджмънт на страните от ОИСР. Изд. ВСУ "Черноризец Храбър", С., 2000

Публичен стратегически мениджмънт. Тунинг проект "Укрепване на капацитета на стуркткурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения". С., 2009

Средства за оценяване:

• реферат – 20%;

• тест – 80%

Дата на провеждане на текущия контрол:

• представянето на рефератите е по определен план за всяко аудиторно занятие;

• провеждането на теста е на 15 занятие.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

• Темите на рефератите се задават от преподавателя. Те трябва да са с обем от 3 до 5 стандартни машинописни страници. Оценяването им се формира от способността на студента да ползва различни литературни източници и да представят собствени интерпретации.

• Крайната текуща оценка се формира от получените оценки от реферата и теста.