TCMM050 Семинар: Иновационен инженеринг

Анотация:

Извънаудиторния курс е предоставя възможност на студенти избрали курс Иновационен инженеринг да представят и дискутират с колегите си своите проекти, курсови разбаротки и практически приложения на разработвани от тях уеб или друг тип електронни услуги.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основите на LaTex за подготовка на презентации и научни текстове.

2) могат:

Да презентират свои разработки използвайки различни средства за визуализация, интернет технологии и др.


Предварителни изисквания:
Работа с персонален компютър, операционна система Linux, работа с Интернет, английски или друг чужд език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите имат достъп до лаборатория и колаборация с външни фирми, и получават индивидуалнизадачи за изпълнение.

Литература по темите:

A Century of Innovation: The Engineering That Transformed Our Lives, George Constable, Bob Somerville

Technology-Assisted Problem Solving for Engineering Education: Interactive Multimedia Applications, Engineering Science Reference, 2009

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа, проект, екипно изследване, презентация, семинар