TCMM048 Самостоятелна работа: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности

Анотация:

Основа за подготовка по курс ТСММ048 са лекциите и литературата по аудиторен курс ТСММ041 „Инвестиции и финансиране на иновационните дейности”.

Учебният курс е ориентиран към студенти от специалности с техническа насоченост.

Курсът се състои от две части.

Целта на първата му част е студентите да получат основни познания в областта на спецификата на финансиране на дейности, свързани с разработване, внедряване и излизане на пазара на нови продукти и услуги. Вниманието е насочено преди всичко към сектори с висока динамика и съответстваща висока степен на риска, каквито са телекомуникационният и този на електронни устройства и системи.

Разглеждат са най-общо различните групи риск при пазар със свободна конкуренция, които оказват определящо влияние върху цената на необходимия капитал за успешно създаване и реализация на иновативен продукт. Анализират се динамиката и спецификата на риска в зависимост от фазата на развитие на проекта.

Извършва се сравнителен анализ на възможните източници на финансиране на иновационни дейности на една фирма – собствени и корпоративни, банково финансиране, финансиране с рисков капитал. Вниманието е насочено основно към различните форми на финансиране с рисков капитал, което се явява основен и най-често използван инструмент при новосъздаваните иновативни компании.

Решението за финансиране на проект с иновативен характер е основано на детайлен анализ и оценка капацитета на фирмата изпълнител на проекта. В курса се дискутират сравнително различни модели за оценка на същия.

Отделя се внимание на финансовата страна на създаването и защитата на интелектуалната собственост на фирмата.

Втората част на курса е посветена на политиките и инструментите за насърчаване на иновационни дейности на национално ниво и в рамките на Европейския съюз.

Тематиката е разпределена в три насоки:

- Финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез използване на търговски банки като финансови посредници;

- Преглед на състоянието и постигнатите резултати по Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” през изминалия период и основните насоки и промени предвиждани в програмата през следващия период до 2020 година;

- Eвропейски и национални програми за изследвания и технологично развитие; Международни организации за сътрудничество в областта на изследванията и внедряването.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

 Емил Тотоманов  
проф. Антони Славински  
доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат най-общи познания в областта на частното и публичното финансиране на дейностите свързани с разработване, производство и предлагане на пазара на нови продукти и услуги

2) могат:

• Да се ориентират по отношение на възможностите за финансиране на иновативни проекти


Предварителни изисквания:
Общообразователна подготовка и компютърни умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на иновациите, видове иновации.

2. Концепция за жизнения цикъл на продуктите и технологиите.

3. Основни групи разходи при иновационните дейности.

4. Основни видове риск; специфика на риска в зависимост от фазата на инвестицията

5. Източници на финансиране – сравнителен анализ.

6. Цена на капитала – собствен и на външни инвеститори. Частни и публични инвестиции.

7. Рисков капитал – история, структура и типове. Стадии на финансиране.

8. Оценка на риска при инвестиране във фирми осъществяващи иновационни дейности.

9. Дю дилиджънс анализи.

10. Модели за оценка на риска.

11. Финансови аспекти на създаването и защитата на интелектуалната собственост на фирмата.

Литература по темите:

Литература

1. Bronwyn H. Hall, The Financing of Innovation, National Bureau of Economic Research, Inc, 2005

2. Metrick A., Yasuda A., Venture Capital and the Finance of Innovation, 2nd Edition, Wiley 2010

3. Intellectual Property Commercialization - Policy Options and Practical Instruments, United Nations, Geneva, 2011, 114 p.

4. Документи на ОП „Развитие на конкурентността на българската икономика” 2007-2013

http://www.opcompetitiveness.bg/

5. Документи на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=278

6. Документи на Европейската комисия

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/countries/bulgaria_2013.pdf

7. OECD, Frascati Manual - The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, 2002

8. Oslo Manual, 3rd Edition. (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data

9. http://export.government.bg/ianmsp/docs/izto4nicifinansirane/2013/05/20/access-to-finance-2013.pdf

10. http://jeremie.bg/bg/flpg/

11. http://www.eurekanetwork.org/

12. www.innosupport.net

Средства за оценяване:

T1 – Писмена самостоятелна работа (реферат, курсова работа, презентация)- (60 %);

T2 – Устно представяне на самостоятелна работа - оценка (40%).