TCMM043 Иновационен инженеринг

Анотация:

Учебният курс е ориентиран към всички студенти учещи в специалности свързани с компютърните и комуникационни системи и технологии и други технически области.

Студентите се запознават с съвременните тенденции и технологични иновации променящи производството и услугите (мобилни технологии, облачни изчисления, нанотехнологии, 3D принтери, отворен софтуер, отворен хардуер, системи за енергийна ефективност, системи за симулация и високопроизводителни изчисления и др.).

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

История и развитие на IT иновационните фирми.

Познават съвременните методи и средства за бърза разработка на прототипи.

Познават свойства и приложение на прогресинви конвенционални и модерни материали и технологии за производство.

Познават основните характеристики на дисруптивните иновации.

2) могат:

Да анализират основни параметри на нови технологии спадащи в категорията дисруптивни иновации.

Да сравняват сходни иновативни продукти чрез използване на многокритериални системи за подбор и подпомагане вземането на решения.


Предварителни изисквания:
Работа с персонален компютър, операционна система Linux, работа с Интернет, английски или друг чужд език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Кратка история на ICT иновациите

лекция

2 Създаването на Силиконовата долина

лекция

3 Технологичните центрове по света

лекция

4 Видове иновации

лекция

5 Дисруптивни иновации в ICT сектора

лекция

6 Моделиране, симулиране и разработка на прототипи

лекция

7 Технологии за направа на прототип

лекция

8 Формиране на работни екипи

Работа в групи

9 Граници на анализирания модел - определяне на възможностите и ограниченията

Работа в групи

10 Синтез и дизайн на модел

Работа в групи

11 Агрегация на промените

Семинар

12 Моделиране и експериментално изследване

Работа в групи

13 Създаване на работен прототип – избор на технология

Работа в групи

14 Реализация на работен образец

Работа в групи

15 Пълно инженерно решение

Семинар

Литература по темите:

A Century of Innovation: The Engineering That Transformed Our Lives, George Constable, Bob Somerville

Technology-Assisted Problem Solving for Engineering Education: Interactive Multimedia Applications, Engineering Science Reference, 2009

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ

ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

50%

50%

50%

ПОРТФОЛИО

30%

30%

30%

УСТЕН ИЗПИТ

20%

20%

20%