TCMM370 Стопанско управление в електронните съобщения

Анотация:

Курсът предоставя в систематизиран вид знания за съвременното стопанско (бизнес) управление в електронните съобщения. Те касаят както спецификата, така и важни актуални аспекти на управлението на стопанските единици, осигуряващи просперитет в съвременната конкурентна среда. Целта на курса е:

• да даде на студентите знания за същностните характеристики и проблематиката на съвременното стопанско управление;

• да запознае студентите със съвременни подходи, методи и стратегии за решаване на разностранните проблеми на бизнеса в условия на високотехнологични предизвикателства.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Божана Гиндева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността, съдържанието и обхвата на стопанското управление в съвременните условия

• съвременни подходи, методи и стратегии за решаване на широк спектър управленски проблеми на бизнеса

2) могат:

• да се ориентират и реагират правилно в практически управленски проблеми на предприятията като стопански единици.


Предварителни изисквания:

• основни икономически и управленски познания

• познаване на същността и особеностите на електронните съобщенияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за стопанско управление

2. Теории и методи на управление на бизнеса

3. Съвременни измерения на стопанското управление в електронните съобщения

4. Управленска политика и управленска стратегия

5. Икономически ресурси и нематериални активи на предприятието

6. Работа в екип

7. Управление на конфликти

8. Управление на промени

9. Управление на качеството

10.Контролинг

11.Използване на ИКТ в управлението

12.Резултати от стопанската дейност

Литература по темите:

• Доралийски, А. Основи на стопанското управление. С., НБУ, 1994

• Иванов, И. П. Ганчев и др. Основи на мениджмънта. ВТ., Абагар, 19

• Харизанова, М.,М. Мирчев, Н. Маринова Мениджмънт -ценности, комуникации, промяна. ПБ УНСС, С., 2004.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

ТЕСТ I - 50 %

ТЕСТ II - 50 %

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ - 50%

УСТЕН ИЗПИТ - 50%