COMM115 Дигитални технологии и техника

Анотация:

Курсът запознава студентите с историята, основните понятия и развитието на дигиталните технологии, а също така и с новите възможности за творчество, които те предлагат.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

 Кирил Гоцев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви технически средства могат да използват при осъществяване на творческите си идеи

• С какви технически и технологични възможности разполагат, когато оформят представата си за бъдещата продукция

2) могат:

• Да подбират и заявяват продукционните си мощности в съответствие с творческите си идеи

• Да разговарят на разбираем за техническия персонал език относно творчедските си планове при планиране на мощностите, необходими за тяхната продукция


Предварителни изисквания:
По основи на телевизията и телевизионната технология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Телевизионни стандарти за кодиране на аналоговия цветен комплектен телевизионен сигнал – история, развитие и перспективи. Компонентна форма на предаване на сигнала.

2. Технологии при заснемането на телевизионната продукция. Продукционно и новинарско телевизионно студио – особености. Апаратни и персонал.

3. Подвижни телевизионни станции – възможности. Особености при външните снимки. Директни предавания и предавания на запис.

4. Видеозапис – история, развитие и съвременни възможности. Носители. Третиране на носителите. Подготовка на записания видеоматериал за постпродукция.

5. Телевизионна постпродукция. Обработка на заснетия видеоматериал. Апаратни и възможности.

6. Монтаж и монтажни апаратни. Системи за монтаж на видеозаписа.

7. Цифрова телевизия. Цифрови телевизионни производствени мощности. Цифров телевизионен сигнал и неговото разпространение в студиото и в телевизионния комплекс.

8. Компресия на цифровия телевизионен сигнал и цифров видеозапис. Възможности на цифровите видеозаписващи устройства.

9. Цифрови технологии при телевизионните новини.

10. Цифрови технологии в телевизионната продукция.

11. Линеен и нелинеен монтаж на цифрови видеозаписни материали. Апаратни и възможности.

12. Цифровият телевизионен сигнал и компютърът. Творчески възможности на компютъра в телевизионното производство. Компютърна анимация.

Литература по темите:

Студии на преподавателя в Годишниците на департамент "Масови комуникации" и специализирани публикации по темата на курса.

Средства за оценяване:

Курсова работа и дискусия.