SCTM138 Самостоятелна работа: Управление на информационните системи в сигурността

Анотация:

Самостоятелната работа към курс "Управление на информационните системи в сигурността" има за цел да стимулира студентите да приложат знанията, усвоени в курса за разработване на самостоятелни теми в предметната област.

Тематиката на курса е с широк обхват и включва всички аспекти на информационните системи и връзката им с изискванията за сигурност. Това дава възможност на студентите да изберат проблем, към който проявяват интерес и да го развият като самостоятелен научен текст.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Работата ще допринесе за развиване на способности за творческо мислене и разработване на научно-приложен продукт.

идеята е да се усвоят знания, които може да се приложат при проектиране на информационни системи, избор на подходяща архитектура и конфигурация, с оглед на изискванията за сигурност.

Формулирането на задание за разработване на сигурна, в определени рамки, система

е сериозен опит, който ще обогати професионалните способности на студентите.
Предварителни изисквания:

Познаване на информационните системи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Управление на развитието на информационните системи в сектора за сигурност.

2.Управление на сигурността на информационните ресурси

3.Управление на сигурността на операциите

4.Управление на сигурността на комуникациите

5.Информационната система и човешкия фактор

6.Специализирани информационни системи

7.Технологии за развитие на информационните системи

Литература по темите:

1.Kim, David,Fundamentals Of Information Systems Security (Information Systems Security & Assurance), 2014.

2.Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009.

3.McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2008.

4.O’Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.

5.Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007.

6.https://www.quora.com/What-are-the-best-books-on-information-security

Средства за оценяване:

Самостоятелната разработка се въвежда в МУДЪЛ и се оценява от преподавателя.