SCTM126 Самостоятелна работа: Модели и симулации

Анотация:

Самостоятелната работа към курса "Модели и симулации" има за цел създаване на умения у студентите за разработване на проблем в тематичната област.

Самостоятелната работа може да бъде: разработване на тема от тематичния план на курса, която не е разгледана в лекционните часове; превод и анализ на публикация на английски език от областта на курса; решаване на задачи от практическата част на предмета; участие с доклад в семинар.

Целта е студентите да проучат научна литература, да анализират и дискутират интересни проблеми и да развият собствени хипотези.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Целта на самостоятелната работа на студентите е да се приложат на практика придобитите знания и да се разработи писмено текст в предметната област.

Студентите трябва да могат да систематизират информацията по проекта и да са в състояние да формулират изисквания към дадена система и да планират експеримент с

модел или симулация.
Предварителни изисквания:

Познания по информационни системи биха подпомогнали самостоятелната работа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Приложение на методите за моделиране в системите за отбраната и сигурността.

2.Имитационно моделиране.

3.Игрово моделиране. Задачи

4.Обучение чрез симулации.

5.Програмна система GPSS. Организация, структура.

6.Програмна система SIMSCRIPT. Организация, структура.

7.Програмна система LINGO. Задачи.

8.Учения по киберсигурност.

9.Международни учения по киберсигурност - ENISA.

Литература по темите:

1.Kick, J., Cyber Exercise Playbook,MITRE,2014.

2.https://www.enisa.europa.eu/topics/cyber-exercises.

3.https://www.dhs.gov/cybersecurity-training-exercises

4.https://www.dhs.gov/cyber-storm

5.https://ccdcoe.org/event/cyber-defence-exercises.html.

6.http://www.govtech.com/blogs/lohrmann-on-cybersecurity/A-new-cyber-exercise-Test-your-security-teams-incident-response-capabilities.html.

7.https://www.enisa.europa.eu/

Средства за оценяване:

Работата се въвежда в МУДЪЛ в електронен вид,рецензира се и се оценява от преподавателя.