SCTM121 Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността

Анотация:

Курсът “Самостоятелна работа: Иновации и инвестиции в сигурността” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация, разработване на реферат и решаване на практическа задача по въпроси, свързани с иновациите и инвестициите в сигурността.

В рамките на курса студентите разработват реферат и решават практическа задача по теми и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Рефератът и задачата се представят в електронен вид и са защитават пред преподавателя. Провеждат се on-line консултации при непосредствен контакт в Интернет между обучаеми и преподавател. Оценката от курса се формира на базата на оценките от реферат и практическата задача.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дефинират същностните характеристики и специфичните особености на мениджмънта на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната;

• основните практически концепции и методи за управление на иновационни проекти и на свързаните с тях инвестиции.

2) могат:

• да генерират концептуални модели на процеси, свързани с формиране и изпълнение на иновационна и инвестиционна политика в организации от сектора за сигурност и отбрана;

• да прилагат на практика аналитични методи за мениджмънт на иновациите и инвестициите в сигурността и отбраната.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения за иновации, иновационен процес и мениджмънт на иновациите

• включващи основните понятия, свързани с инвестициите и тяхното управление

• за прилагане на аналитични методи за сравняване и избор на иновационни и инвестиционни проектиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изграждане и прилагане на концептуален модел на иновационен процес в организациите. Сравнителен анализ на силните и слаби страни на инструментите за трансфер на технологии.

2. Сравнителен анализ на концепциите за мениджмънт на иновациите и тяхната практическа приложимост. Концептуален модел на иновационна стратегия на организацията.

3. Разработване на концептуален модел на процеса за управление на иновационните проекти в организациите. Интегриране на модела в общия управленски модел на орагнизацията.

4. Изграждане на концептуален модел за идентифициране и управление на компетенциите на организациите. Практическо приложение на системите за управление на знанията в публичните и частни организации.

5. Практическа приложимост в инвестиционния анализ на концепцията за нетната настояща стойност. Норма на възвръщаемост и риск като задължителни критерии при оценка на инвестиционни решения. Особености на инвестициите в публичния сектор.

6. Изграждане на модел за оценяване на инвестиционни проекти и решения, включващ основни компоненти, методи и практики за икономическа оценка.

7. Приложение на методите за анализ и оценка на инвестиционния риск. Интегриране на риска в оценката на инвестиционен проект – примери и задачи.

Литература по темите:

1. Георгиев В. Иновации и инвестиции. София, Авангард, 2010 г.

2. Георгиев И., Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 1997 г.

3. Георгиев В. Иновации. София, Авангард Прима, 2010 г.

4. Цветков. Цв. Иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2004 г.

5. Георгиев И. Основи на инвестирането. София, 1996 г.

6. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, ИПАЕИ, 2003 г.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 % 50 % 50 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ

ДИСКУСИЯ

РЕФЕРАТ 50 % 50 % 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Оценяването е с ДА или НЕ.

Формира се от две оценки, получени от:

- реферат – разработен по предварително зададени теми

- практическа задача – по задание на преподавателя