SCTM109 Управление на информационните системи в сигурността

Анотация:

Курсът “Практика на управлението на информационните системи в отбраната” съдържа изучаване на проблемите на планиране, разработване и използване на информационните системи в сигурността и отбраната.

Целта на курса е да създадат у студентите знания и умения, свързани с добрите практики при прилагането на съвременни компютърни и информационни технологии в системите за отбраната и сигурността. Курсът постига целта си чрез илюстриране на преподавания материал с разглеждане на реални примери и проблеми.

Основните задачи на курса са: създаване на разбиране за стратегически информационни системи, архитектури и подходи при разработването им, управление на ресурсите, технологични аспекти на системите и др.

На студентите се предлага решаването на въпроси, свързани с лекционния материал в семинарни занятия и самостоятелно.

Формата на обучение в курса позволява на студентите да култивират способността си за решаване на практически задачи на базата на усвоения лекционен материал.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същностни аспекти на информационните системи и управлението им;

• подходи и средства за разработване на информационни системи.

2) могат:

• да прилагат методология за планиране и развитие на информационните системи;

• да прилагат съвременни технологии за разработване на системи.


Предварителни изисквания:
Системи за сигурност

Информационни и комуникационни технологии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Стратегически информационни системи

2. Планиране на информационните системи

3. Архитектура на информационните системи. Разпределени системи.

4. Подходи при развитието на информационните системи

5. Метод на функционалното моделиране

6. Метод на обектно-ориентираното моделиране

7. Управление на развитието на информационните системи

8. Управление на информационните ресурси

9. Управление на операциите

10. Управление на комуникациите

11. Информационната система и човешкия фактор

12. Управление на знанието и специализирани информационни системи

13. Технологии за развитие на информационните системи

Литература по темите:

1. Laudon, K., J. Laudon, Management Information Systems, 2009.

2. McNurlin, B., R. Sprague, Information Systems Management in Practice, Prentice-Hall International Edition, 2008.

3. O’Brien, J., J. Maracas, Introduction to Information Systems, McGraw Hill/Irwin, 2005.

4. Семерджиев, Цв. Стратегически информационни системи, Информация и сигурност, 2007.

Средства за оценяване:

тестове - 50%

самостоятелна работа - 50%