SCTM102 Иновации и инвестиции в сигурността

Анотация:

Курсът “Иновации и инвестиции в сигурността” включва в своето съдържание структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на свързани понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти за процесите на иновации и инвестиране в сектора за сигурност.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания с практическа насоченост за същността, съдържанието и особеностите на иновационния процес и процеса на инвестиране като две съществени фактора за развитие на сигурността.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

• Изучаване на основни, общоприети теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури от теорията на иновациите и инвестициите с фокус върху сектора за сигурност.

• Усвояване на приложни концепции, модели и методи за формулиране на иновационни и инвестиционни политики, програми и проекти в сигурността.

МЕТОДОЛОГИЯ:

Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции за усвояване на теоретичните и практико-приложни аспекти по темите, включени в съдържанието.

След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с иновационни и инвестиционни програми и проекти в сигурността.

Обучаемите разработват курсова работа и есе по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса.

Курсът е в обем на 30 академични часа.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по:

- същностни характеристики и специфични особености от теорията на мениджмънта на иновациите и инвестициите в сигурността;

- основни практически концепции и методи за управление на иновационни проекти и на свързаните с тях инвестиции.

2) умения по:

- генериране на концептуални модели на процеси, свързани с формиране и изпълнение на иновационна и инвестиционна политика в организации от сектора за сигурност;

- прилагане на аналитични методи за мениджмънт на иновациите и инвестициите в сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са запознати с базовите определения за иновации, иновационен процес и мениджмънт на иновациите

• Да познават основните понятия, свързани с инвестициите и тяхното управление

• Да притежават базови умения за прилагане на аналитични методи за сравняване и избор на иновационни и инвестиционни проектиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Раздел 1. МЕНИДЖМЪНТ НА ИНОВАЦИИТЕ

1. Иновации и иновационен процес – понятие за иновация, класификация на иновациите, структура и съдържание на иновационния процес, трансфер на технологии, дифузия на иновации.

2. Основни концепции в мениджмънта на иновациите – концепция за жизнения цикъл, крива на опита, портфейлни матрици. Характерни особености и приложение.

3. Иновационна стратегия на организацията – обща стратегия на организацията, частна иновационна стратегия, разработване на иновационна стратегия на организацията, типични иновационни стратегии.

4. Планиране на иновациите – подходи, технологично прогнозиране и технологичен одит. Организиране и изпълнение на иновационен процес – класически и съвременни организационни структури на управление, форми на коопериране при реализиране на иновационен процес, дейности и проблеми при изпълнение на иновационен процес.

5. Изграждане на компетенции за създаване и внедряване на иновации – същност, съдържание и класификация на компетенциите, теория за базовите компетенции, управление на компетенциите на организацията.

6. Концепция, система и инструменти за управление на знанията – дефиниране на свързаните понятия, концептуални аспекти на управлението на знанията, задачи пред управление на знанията, системи и инструменти за управление на знанията.

7. Национална иновационна стратегия и програма – същност, съдържание, цели и задачи. Иновационна политика и стратегия на Европейския съюз – същност и съдържание. Традиционни и специфични източници за финансиране на иновационни проекти.

Раздел 2. МЕНИДЖМЪНТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

8. Инвестиции и инвестиционен процес – същност и особености на инвестициите, роля и съдържание на инвестиционния процес, анализ и оценка на инвестициония риск.

9. Основни концепции за мениджмънт на инвестициите – концепция за нетна настояща стойност, портфейлна теория в мениджмънта на инвестициите.

10. Инвестиционни стратегии на организациите – същност и разработване. Принципи и подходи в инвестиционния анализ – аспекти, принципи на поведение на инвеститора.

11. Планиране на фирмените инвестиции – подход и технология за разработване на инвестиционни планове, оценяване на инвестициите на организацията, съставяне на портфейл от инвестиционни проекти.

12. Приложение на методите за анализ и оценка на инвестиционния риск. Интегриране на риска в оценката на инвестиционен проект – примери и задачи.

13. Избор на инвестиционни проекти и решения – практически подход за избор на най-добър вариант на инвестиционен проект. Изпълнение на инвестиционен проект. Контрол на инвестиционен процес – същност, видове контрол, необходимост от контрол на инвестициите на организацията.

Литература по темите:

1. Георгиев В. Иновации и инвестиции. София, Авангард, 2010 г.

2. Георгиев И., Цв. Цветков. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции. София, Университетско издателство „Стопанство”, 1997 г.

3.Георгиев В. Иновации. София, Авангард Прима, 2010 г.

4.Цветков. Цв. Иновации и инвестиции в отбраната. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2004 г.

Допълнителна литература

1. Георгиев И. Основи на инвестирането. София, 1996 г.

2. Матеев М. Инвестиции в публичния сектор. София, ИПАЕИ, 2003 г.

Средства за оценяване:

тестове - 50 %

курсова работа - 25%

есе - 25%