ALHM118 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - руски)"

Анотация:

Овладяване /елементарно ниво/на необходимия за професионалната квалификация лексикограматичен материал

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• граматичните форми,падежни конструкции,управление на глаголите,глаголните времена,изучената лексика – елементарно ниво …

2) могат:

•да извличат елементарна информация от текст и се опитват да излагат собствени тези.
Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни знания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Поздравляем с Рождеством,с днем рожения…

2.Что делаем ежедневно…

Литература по темите:

Дафни. Научи сам руски. С., 2006.

Димитрова,Стефана. Руска граматика. С., 2003.

Дилевски,Николай. Руска граматика. С., 1985

Липовска,Ана; Гочева,Лиана.Руски език / самоучител в диалози/.С.2004.

Карловска,Аннабела;Гочева,Лиана.Русский язык? Нет проблем!С.1997.

Уест

Средства за оценяване:

самостоятелна работа