ALHM116 Семинар: "Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство"

Анотация:

В курса последователно се изясняват теоретичните основи и същностните характеристики на организационното съвършенство. То се разглежда като динамично състояние, което генерира предизвикателства, свързани с реализирането на стратегическите фирмени цели. Изследват се проблемите свързани с адаптацията на организациите към външната среда, технологията на организационната диагноза и проектиране както и интегрирането им в един общ модел – концептуална рамка за организационното съвършенство. Разглеждат се и специфичните въпроси на проектирането, свързани с избора на адекватна организационна структура, определяне на организационните граници на подсистемите, организиране на работни екипи, структуриране на индивидуалните работни роли и управление на културните промени.

• Да предостави знания и умения в областта на организационното проектиране;

• Да разкрие основните принципи, методи и подходи за организационно проектиране, прилагани в стопанската практика;

• Да представи подходите и моделите за организационна диагноза и приложението на различните методи за събиране на данни;

• Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с моделите за организационно съвършенство.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на организационното съвършенство, като фактор за устойчиво организационно развитие;

• Диагностични методи и модели прилагани в реалната практика;

2) могат:

• Да разработват решения в процеса на организационно проектиране;

• Да диагностицират ефективността на организацията и да препроектират елементите на организационния дизайн;


Предварителни изисквания:
• Базови знания по социално управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми на семинарните занятия (провеждат се по време на втората консултация) и тяхното съдържание:

Семинар №1: Проектиране на съвършенна организация чрез модела “Отвън-навътре”

Сондиране отвън навътре - истинското проектиране на отворени системи-същностни характеристики, специфични особености, сравнителен анализ с модела „Отвътре-навън”. Подходи към специфичните въпроси на проектирането - избор на адекватна организационна структура, определяне на организационните граници на подсистемите, организиране на работни екипи, структуриране на индивидуалните работни роли

Семинар №2: Стратегии за организационна промяна в бизнеса – практико-приложни аспекти

Анализирайте същностните характеристики и степента на адекватност и приложимост на една от стратегиите- TQM, downsizing, reengineering, в българската социокултурна практика. Изследвайте връзката на представената стратегия с организационната ефективност. Намерете решения по отношение на подхода за въвеждане на планираната промяна в българските социокултурни условия. Формулирайте изводи и препоръки на базата на получените резултати.

Структура на презентацията (Семинар 2):

Придържайте се към следния алгоритъм:

1. Представяне на стратегията за организационна промяна

2. Представяне на обекта на изследване

3. Методика на емпиричното изследване

• Основна цел на изследването;

• Подцели;

• Задачи;

• Хипотези на изследването;

• Инструментариум на изследването – чрез какви методи е набирана информацията, свързана с обекта;

• Обхват на изследването – областите, които представляват изследователски интерес

4. Приложение на стратегията на примера на конкретна бизнес-организация

? Промени в елементите на организационния дизайн – процеси, структура, системи;

? Организационна култура, ориентирана към качество и ефективност

? Критични въпроси при управлението на културните промени

5. Общ преглед на очакваните резултати от проекта за организационна промяна.

Критерии за оценка на представеното решение

Обвързване с постановките и концепциите на изучавания казус 25%

Пълнота на анализа 30%

Логически обосновани изводи и препоръки 25%

Адекватно използвана и цитирана литература 10%

Стил и оформяне на работата 10%

Общо 100

Семинар №3: Управление на културните промени

Анализирайте културни характеристики на съвършените организации, критичните въпроси при управлението на културните промени и динамика на обратното приплъзване. Развиване на способности за обновяване в съвършените организации

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Модели за организационно съвършенство. София, НБУ, 2013

2. Хаджиев, Кр., Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, С. 2000 г.

Допълнителна литература:

3. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, С., 2011

4. Илиева, С., Организационно развитие, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София, 1998

5. Дракър, П., Новите реалности, изд. “Хр.Ботев”, София, 1993

6. Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, Наука и изкуство, София, 1988

7. Allen, Roger, K., Principles of High Performance, The center for organizational design, Inc., 2000

Средства за оценяване:

Критерии за оценка на представеното решение

Обвързване с постановките и концепциите на изучавания казус 25%

Пълнота на анализа 30%

Логически обосновани изводи и препоръки 25%

Адекватно използвана и цитирана литература 10%

Стил и оформяне на работата 10%

Общо 100