ALHM113 Видео-конференция "Маркетинг на лукса в бутикови хотели"

Анотация:

Целта на курса “Маркетинг на лукса” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на маркетинга на лукса.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: (1) разкриват се особеностите на индустрията на лукса, основните сектори и участници; (2) изясняват се характеристиките на луксозната марка; (3) представят се клиентите потребяващи луксозни продукти; (4) изясняват се елементите на маркетинг микса на луксозен продукт.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Тиери Лотар  д-р
 Яна Константинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да откриват разликите в различните категории хотели, ресторанти.

2) могат: да участват и реализират категоризация на висококатегорийни хотели и ресторанти , както и да управляват тяхната дейност


Предварителни изисквания:

• Успешно преминат курс по Въведение в маркетинга

• Познания по маркетинг, хотелиерство, ресторантьорство, микро и макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Избор на обекти за посещение и срещи с представители на маркетингови отдели в обектите по предварителен график

Литература по темите:

Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000, 643 стр.

Chevalier М. et al., Management et marketing du luxe, Dunod, 2éd, 201, 400 p.

Bastien V., Kapferer J-N, Luxe oblige. Eyrolles, 2008, 383 p.

Castarède J., Le luxe. Presses Universitaires de France – PUF, 2010, 128 p.

Sicard M-C, Luxe, mensonges & marketing, Pearson Village Mondial, 2010, 224 p.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%