ALHM112 Семинар: "Човешки ресурси в луксозното хотелиерство"

Анотация:

Като част от практическото обучение на студентите, семинарът „Човешки ресурси в луксозното хотелиерство" има за цел студентите, които вече са получили теоретични знания и достатъчна информация за различните професии в туризма, да се запознаят в детайли с ключови позиции в хотелиерството и ресторантьорството. Заедно с реалните наблюдения и опит в различни туристически обекти, подготовката на курсовия проект в рамките на семинара включва запознаване с основните принципи, задачи, организация на работа и стандарти за качество в хотелиерството и ресторантьорството.

По избор студентите представят позициите на основни професии в съвременния хотелски комплекс, в зависимост от категорията на обектите, от предлаганите основни и допълнителни хотелски услуги, от същността на класическия процес в обслужването на туристите и др. Анализирайки значението на човешките ресурси в контекста на наемането, мотивирането, обучението и развитието на персонала в хотелиерството, студентите представят своята гледна точка към спецификата на отделните професии.

Цели на семинара:

• Студентите да проучат необходимата специализирана литература, да се запознаят с различните професии в съвременното хотелиерство (както и със задължителните позиции в луксозното хотелиерство) и да развият самостоятелно проекта.

• Студентите да получат практически знания за същността и значението на управлението на човешките ресурси в туризма чрез подготовката и представянето на конкретна професия в хотелиерството (или по избор – на екип в хотелски обект) и анализиране на ключовото им място като незаменим капитал в туризма.

• Студентите да покажат самостоятелно мислене по темата на семинара, умение да анализират и обобщават различни ситуации и проблеми, свързани с практиката на различните професии в съвременното лукзосно хотелиерство.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите имат:

- теоретични знания и достатъчна информация за различните професии в туризма;

- опит за формулиране на ключови професии в хотелиерството и ресторантьорството;

- познания за характеристиките и особеностите на професиите в основните сектори на туристическите комплекси;

Студентите могат да:

- дефинират основните задължения и отговорности на професиите в хотелиерството;

- дефинират основните задължения и отговорности на професиите в ресторантьорството;

- посочат основните принципи, задачи, организация на работа и стандарти за качество в хотелиерството и ресторантьорството.

- посочат основните изисквания за ефективна комуникация с туристите и гостите на туристическите обекти и др.


Предварителни изисквания:

Студентите трябва да са завършили основни курсове по хотелиерство и ресторантьорство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ALHM112 Семинар: "Човешки ресурси в луксозното хотелиерство" е продължение на основните курсове по луксозно хотелиерство и др. и предполага наличие на достатъчно знания и опит за представяне на ключовите професии в индустрията на гостоприемството.

Литература по темите:

Литература:

Панайотов, Д. Психология на управлението: Парадигма на успеха : Изменения и тенденции на модерния свят, УИ Стопанство, С., 1999

Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, Шопов, Д., Близнаков, Й. и екип, Изд. УНСС С., 2004

Наемане и задържане на най-добрите хора, Harvard Business Review, Изд. Класика и Стил, С., 2005

Аврамов, В., Комуникационна политика на фирмата, Изд. Сиела, С., 2005

Панайотов, Д., Психология на бизнеса (Управленски тренинг), Изд. НБУ, С., 2006

Владимирова, К, Управление на човешките ресурси - стратегии, стандарти, практики, Изд. УНСС, С., 2006

Христова, Т.,Христов,Т.,10-те златни правила за работа в екип, Изд. Сиела, С., 2006

Христова, Т., “Мениджмънт на човешките ресурси” , Изд. Принцепс, Варна, 2006

Рибов, М. и кол., Ресторантьорство и хотелиерство, Изд. Тракия-М, С., 2007

Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма, Изд. НБУ, С., 2008

Стефанов, Н., Управление на човешкия фактор, Изд. Персонал Консулт, С., 2008

Паунов, Хр., Трудова мотивацияа, Изд. Сиела, С., 2009

Владимирова, К., Стратегическо управление на човешките ресурси, Изд. НБУ, С., 2010

Пейчева, М., Управление на човешките ресурси, Изд. Интернешънъл мениджмънт консултинг, С., 2010

Управление на таланта, Harvard Business Review, Изд. Класика и Стил, С., 2009

Маслоу, Е.,Мотивация и личност, Изд. Кибеа, С., 2001

Хаджиев, К., Теория на организацията, Изд. НБУ, С., 2011

Алексиева, С., Бизнескомуникации, Изд. НБУ, С., 2011

Сб. Туризмът – шансове в условията на икономическа криза, Изд. НБУ, С., 2011

Пинк, Д., Мотивацията, Изд. Изток-Запад, С., 2012

Интернет източници:

Закон за туризма - http://lex.bg/laws/ldoc/2135454211

Националната квалификация на професиите(НКП) - http://www.careerbg.com/classify.html

Допълнителни материали:

Допълнителни материали за семинара са качени в MOODLE

Средства за оценяване:

Обем на проекта:

Курсовият проект е в обем от 10 страници, без в него да се включва заглавната страница.

Срок за предаване:

до 15 февруари 2012 г.

Технически изисквания:

Заглавната страница включва: име на университета, департамента, програмата, модул и др.; трите имена на студента, фак. номер, име на преподавателя, месец и година на предаване.

Шрифтът на курсовия проект е по избор на студента, големината на шрифта е 14 пункта.

По желание в текста могат да бъдат включени илюстрации, графики, схеми, които обаче не са за сметка на задължителния обем от 10 страници.

В края на разработката задължително се посочват използваните източници –учебници, монографии, изследвания, статии, интернет източници.

Консултации:

доц. д-р Соня Алексиева: понеделник от 16.30 до 18.30 ч. в Библиотеката.

e-mail:

pr@pr-bg.eu

salexieva@nbu.bg