ALHM108 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)

Анотация:

Курсът- „Чуждоезиково обучение –3 –ти чужд език-Немски”цели да запознае обучаващите се с основните граматически птавила и съответната лексика.В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с туристическата тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

знаят: -основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за обсл.дейности в туризма

могат: - успешно да комуникират на чуждия език

-дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Begruessen

Bar ,Restaurant,Fruehstueck,Getraenke bestellen

-Nomen,Personalpronomen,Praesens,Stellung des Verbs

2.Zimmerbestellunggen entgegennehmen,Gaeste empfangen,Rezeption

-Akkusativ,Zahlen

Литература по темите:

Zimmer frei -Deutsch in Hotel und Restaurant

von Ulrike Cohen-Langebschedt

Средства за оценяване:

30%тест,70% ролеви игри