ALHM106 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели запознаването на студентите с елементарна лексика и граматика по общ английски.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: елементарни граматически конструкции, както и елементарна

лексика

2) могат: да се представят и комуникират на стартово ниво


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• .Не се изискват предварителни знанияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебната програма обхваща следните теми:

1. Hello. Everyday objects. Keeping a vocabulary book.

Verb to be. Possessive adjectives

Countries and nationalities

2. Family relationships. Opposite adjectives

In a cafe.

Food and drink

3. Jobs. What time is it? Daily routines.

Present simple

Verbs that go together.

4. Free time activities. Social English. Adverbs of frequency

Present simple. Articles

Литература по темите:

Работи се основно по теми от учебника

Headway Elementary Raymond Murphy

Liz and John Soars English Grammar in Use - първа и втора част

Oxford University Press

Student’s book и други пособия и материали за упражнения

Workbook

Средства за оценяване:

Тестове и устен изпит