ALHM104 Модели за организационно съвършенство в луксозното хотелиерство

Анотация:

В курса последователно се изясняват теоретичните основи и същностните характеристики на организационното съвършенство. То се разглежда като динамично състояние, което генерира предизвикателства, свързани с реализирането на стратегическите фирмени цели. Изследват се проблемите свързани с адаптацията на организациите към външната среда, технологията на организационната диагноза и проектиране както и интегрирането им в един общ модел – концептуална рамка за организационното съвършенство. Разглеждат се и специфичните въпроси на проектирането, свързани с избора на адекватна организационна структура, определяне на организационните граници на подсистемите, организиране на работни екипи, структуриране на индивидуалните работни роли и управление на културните промени.

• Да предостави знания и умения в областта на организационното проектиране;

• Да разкрие основните принципи, методи и подходи за организационно проектиране, прилагани в стопанската практика;

• Да представи подходите и моделите за организационна диагноза и приложението на различните методи за събиране на данни;

• Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с моделите за организационно съвършенство.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на организационното съвършенство, като фактор за устойчиво организационно развитие;

• Диагностични методи и модели прилагани в реалната практика;

2) могат:

• Да разработват решения в процеса на организационно проектиране;

• Да диагностицират ефективността на организацията и да препроектират елементите на организационния дизайн;


Предварителни изисквания:
• Базови знания по социално управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Теоретични основи на организационното съвършенство дискусия

2 Динамика и основни принципи на теорията за отворените системи дискусия 2

3 Организационен модел на действие - процес на оценяване и проектиране

4 Технология на организационното оценяване и проектиране дискусия 2

5 Процесът на оценяване – фактор за организационно съвършенство

6 Модел на действие – рамка на оценъчния процес

Практикум 1: Оценяване на ефективността на конкретен обект

Практикум 2: Използване на данните от оценката за подобряване на ефективността и откриване на движещите механизми

7 Модели на проектиране – динамики и основни принципи

8 Социотехнически системи. Планиране на отворени системи. Сондиране отвън навътре - истинското проектиране на отворени системи

9 Подходи към специфичните въпроси на проектирането - избор на адекватна организационна структура, определяне на организационните граници на подсистемите, организиране на работни екипи, структуриране на индивидуалните работни роли

10 Управление на процесите на промяна в съвършените организации – стратегии за организационна промяна: управление чрез Тотално Качество (TQM), намаляване на обема (downsizing), реинженеринг (Reengineering)

11 Управление на културните промени - културни качества на високо съвършените организации, критични въпроси при управлението на културните промени и динамика на обратното приплъзване. Развиване на способности за обновяване в съвършените организации

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Модели за организационно съвършенство. София, НБУ, 2013

2. Хаджиев, Кр., Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, С. 2000 г.

Допълнителна литература:

3. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, С., 2011

4. Илиева, С., Организационно развитие, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София, 1998

5. Дракър, П., Новите реалности, изд. “Хр.Ботев”, София, 1993

6. Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, Наука и изкуство, София, 1988

7. Allen, Roger, K., Principles of High Performance, The center for organizational design, Inc., 2000

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат от теста през семестъра и участие в семинар или

чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл, НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50