ALHM103 Антропология и социология на луксозния туризъм

Анотация:

: Курсът запознава с антропологични и социологически подходи и методи на изследване и анализ, насочени към туризма. Основни теми за развитие на туризма и луксозния туризъм през последните две десетилетия се представят в контекста на глобални промени, появата на нови социални актьори, динамиката в отношенията между геополитически региони, мобилността и др.

Акцентите са в две плоскости – явленията, описвани под названието туризъм, и субектите – туристи и приемащи. Курсът ползва визуални материали, предлага анализ на конкретни случаи от различни региони на света

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Знаят: основни направления, концепции и подходи в изследванията на туризма от гледна точка на социология и антропология;

2) Знаят: основни понятия, свързани с антропология и социология на туризма;

3) Умеят: да концептуализират и анализират „случаи” от луксозния туризъм съобразно историческия и регионалния контекст;

4) Умеят: да избират и да прилагат адекватни интердисциплинарни подходи при изследване на случаи в сферата на луксозния туризъм.

5) Умеят: да идентифицират културни ресурси и да разработват проекти за луксозен туризъм.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Туризмът – икономически и социални аспекти. Антропологични и социологически подходи.

2. Основни концепции за туризма в историческа перспектива. Масов туризъм, културен туризъм, луксозен туризъм

3. Семинар върху антропологичен и документален филм.

4. Културни различия и културни наследства - политическа рамка, икономически ресурс, туристически продукти.

5. Потребителска култура и лукс.

6. Луксозният туризъм и консумирането на лукса.

7. Туризъм, потребителски практики и консумативна култура.

8. Културни наследства – конструиране, употреби и политики (ЕС, примери от Африка)

9. Културни наследства - международни организации, политически програми и публични политики

10. Семинар „Културни наследства“

11. Местно развитие – между идентификация на наследството и териториално устройство.

12. Екология и култури – между автентичност и икономическа рационалност.

13. Селото – преоткриване на традиции и начини на живот .

14. Територии и международни мрежи.

15. Семинар – представяне на самостоятелна изследователска задача.

Литература по темите:

Библиография по темите (заглавията съдържат библиография).

Соня Алексиева (съст.) . Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза. Изд. на НБУ. С., 2011.

България – Италия. Европейско културно пространство. Български фолклор, 2003, 4 (съвместно с М. Сантова).

България – Италия. Дебати, локални култури, традиции. М. Паванело, М. Сантова - съст. Академично изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2006, 49-60.

Град в преход. Културата като ресурс. – Антропологични изследвания. Т. 6. М. Елчинова – съст. С., 2005, НБУ, 171-188.

Bulgaria, between official culture and intercultural sharing. – In: Culture, Europe, International (www.culture-europe-international.org). Avec le concours du Ministere de la culture, France, 2009 (списание, финансирано от Министерството на културата на Франция);

Средства за оценяване:

Анализ и проект на услуга луксозен туризъм