ALHM101 Маркетинг на лукса

Анотация:

• Целта на курса “Маркетинг на лукса” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на маркетинга на лукса.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: (1) разкриват се особеностите на индустрията на лукса, основните сектори и участници; (2) изясняват се характеристиките на луксозната марка; (3) представят се клиентите потребяващи луксозни продукти; (4) изясняват се елементите на маркетинг микса на луксозен продукт.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Тиери Лотар  д-р
 Яна Константинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават съвременните виждания за същността на маркетинга на лукса

• Разбират спецификите на приложението на маркетинга в сферата на лукса

• Разбират принципите, които трябва да се следват за навлизане и излизане от сферата на лукса.

Познават основните характеристики на елементите на маркетинг микса на луксозен продукт.

2) могат:

• Да използват маркетинговия категориен апарат;

• Да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно преминат курс по Въведение в маркетинга..

• Познания по маркетинг, хотелиерство, ресторантьорство, микро и макроикономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 История на лукса. 20 век и демократизацията на лукса. Особености на индустрията на лукса. Основни сектори на лукса уеб-базирано 4

2 Луксозна марка. Характеристики, жизнен цикъл, правни аспекти уеб-базирано 2

3 Идентичност на марката. Понятие, модели. Създаване на марката. Естетика. Марка и изкуство уеб-базирано 4

4 Клиенти на луксозните стоки. Клиенти от различни държави уеб-базирано 4

5 Луксозен продукт. Продуктова гама. Иновации уеб-базирано 4

6 Цена на луксозния продукт. Еластичност ? Определяне на цената. Цена и комуникация уеб-базирано / практ. заним. 2/2

7 Дистрибуция. Паралелни пазари. Интернет уеб-базирано 2

8 Маркетингова комуникация на луксозен продукт. уеб-базирано / практ. заним 2/2

9 Лукс, етика и устойчиво развитие уеб-базирано 2

Литература по темите:

• Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000, 643 стр.

• Chevalier М. et al., Management et marketing du luxe, Dunod, 2éd, 2011, 400 p.

• Bastien V., Kapferer J-N, Luxe oblige. Eyrolles, 2008, 383 p.

• Castarède J., Le luxe. Presses Universitaires de France – PUF, 2010, 128 p.

• Sicard M-C, Luxe, mensonges & marketing, Pearson Village Mondial, 2010, 224 p.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%