ALHM100 Организационни структури в луксозното хотелиерство

Анотация:

Целта на курса е студентите да получат необходимите знания за основните организационно-управленски структури в хотелиерството и съвременните тенденции в организационно-управленските структури във висококатегорийното и луксозно хотелиерство. Изяснява се същността на формалната и неформална власт, както ролята на действащите лица във висококатегорийното и луксозно хотелиерство.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
 Яна Константинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните организационно-управленски структури в хотелиерството

2) могат:

• Да правят аргументиран избор на определен вид структура спрямо конкретен обект за експлоатация, но и да критикуват и допълват съществуваща такава съобразно пазарите, натовареността, гамата от предлаганите услуги и т.н..


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познание от областта на мениджмънта и организационната психологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Заведения за пребиваване, класификация, основни блокове. Институции. уеб-базирано 5

2 Организация на хотелското обслужване. Функционални сектори и звена. Работа в група. уеб-базирано 5

3 Същност на висококатегорийното и луксозно хотелиерство уеб-базирано 5

4 Действащи лица във висококатегорийното и луксозно хотелиерство. Вътрешни организационни структури. Външни съдружници, собственици, конкуренти уеб-базирано 5

5 Определяне структурата на хотела във висококатегорийния и луксозен сегмент. Предимства и недостатъци уеб-базирано 5

6 Формална и неформална власт във висококатегорийното и луксозно хотелиерство. Роля и характеристики на служителите. уеб-базирано 5

Литература по темите:

• Chevalier М. et al., Management et marketing du luxe, Dunod, 2éd, 2011, 400 p.

• Denney G. Et al., Hotel Management and Operations, John Wiley and Sons, 4th edition, 2007, 478 p.

• Peufaillit, P. Des hôtels et des hommes, LT Editions Jacques Lanore, 2éd, 1989, 288 p.

• Дачева, С. И др. Хотелиерство /организиране, обслужване и функциониране на хотела, Дионис, 2008, 142 стр.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%