OSPM010 Семинар: Умения за презентиране

Анотация:

Целта на този извънаудиторен курс е да помогне на студентите да развият и усъвършенстват своите презентационни умения. Не е достатъчно да разработиш добра презентация, изключително важно е да можеш да я представиш на аудиторията по начин, който да привлече нейното внимание и интерес. Добрите умения за презентиране имат широко приложение при работата с клиенти, при представянето на данни от диагностични изследвания в организации, при провеждане на обучения и т.н. Курсът ще запознае студентите с принципите и правилата на презентацията, с отделните етапи от подготовката на презентация, с техники за успешно взаимодействие с аудиторията. Акцент се поставя и върху страха и притеснението от говоренето пред публика и начини за справяне с тях. Внимание се обръща на вербалното и невербално поведение на говорещия, както и на разлочни комуникативни умения – за говорене, за активно слушане, за възприемане и разбиране поведението на другите, за убеждаване, за даване на обратна връзка. Въз основа на обсъдената в курса информация студентите ще подготвят и ще представят пред своите колеги презентации върху избрана от тях тема. Всяка представяне ще бъде заснето с камера и анализирано.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как се подготвя презентация

• кои са основните етапи в презентацията

• кои са често срещаните грешки при презентирането

• как да взаимодействат и мотивират аудиторията

• как да се справят с притеснението и страха от говорене пред публика.

2) могат:

• да подготвят и успешно да представят презентации

• да насочват и адекватно да интерпретират поведението на аудиторията

• осъзнават и контролират своето вербално и невербално поведение.


Предварителни изисквания:
• Основните теоретични модели и механизми от областта на социална психология, организационна психология, психология на личността, психология на малките групи.

• От курс Социална и емоционална интелигентност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

- участие в семинара

- разработване и представяне на презентация