OSPM008 Практика: Умения за интервюиране

Анотация:

Целта на този извънаудиторен курс е да запознае студентите в детайли с видовете интервюта за работа, възможните типове въпроси и добрите практики за водене на интервю с кандидати за работа. Студентите ще имат възможност да наблюдават интервюта и да дискутират с гост-лектори практици, специалисти по човешки ресурси, относно предимствата и недостатъците на интервюто като метод за подбор, както и за уменията, които добрият интервюиращ е необходимо да развие в себе си. Студентите ще имат възможност да участват в ролеви игри свързани с воденето на интервюта, които ще бъдат записани с камера и след това ще бъдат детайлно анализирани. Целта е на практика да упражнят техники за интервюиране, включващи умения за активно слушане, даване и получаване на обратна връзка и установяване на взаимоотношения с интервюираните.

прочети още
Организационна и социална психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са предимствата и недостатъците на интервюто като метод за подбор

• широк набор от типове въпроси, които могат да се задават по време на интервю

• кои поведения на интервюиращия водят до успешно провеждане на интервю.

2) могат:

• да подготвят процедура за подбор на персонал

• да подготвят въпроси за интервю за работа

• да водят самостоятелно интервюта за работа.


Предварителни изисквания:
• Основните теоретични модели и механизми от областта на организационна психология, трудова психология, психология на личността, управление на човешките ресурси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Атанасова, М. (1997). Подбор и обучение на персонал. София: Тракия-М

Ведър, О. (2004). 300 въпроса, 3000 отговора : Наръчник за явяване на интервю. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Иванова, С. (2008). Изкуството за подбор на персонал : Как да оценим кандидата за един час. б.м.: Асеневци

Трейси, Б. (2011). Привлечи и задръж най-добрите!: 21 изпитани практически подхода. София : Световна библиотека

Фърнам, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място: Изследване и обясняване. Изток-Запад

Наемане и задържане на най-добрите хора: Ръководство за успешен бизнес : авторитетни отговори на вашите въпроси / Прев. от англ. език Людмила Андреева. (2005). София: Класика и стил

Средства за оценяване:

- УЧАСТИЕ В СИМУЛАЦИЯ НА ВОДЕНЕ НА ИНТЕРВЮ

- ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ