CSTM158 Самостоятелна работа: Цифрова обработка и анализ на изображения

Анотация:

Тази извънаудиторна форме на обучение е насочена към затвърждаване и разширяване на знанията и уменията, придобити в курса " Цифрова обработка и анализ на изображения“ Самостоятелно се подготвя реферативна работа, третираща състоянието, тенденциите и проблемите в развитието на дадено направление от областта на обработката и анализа на цифрови изображения. Рефератът се представя в MS Word формат (обем min 25 машинописни страници) и изготвена върху него MS PowerPoint презентация

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

• Понятийния апарат на цифровата обработка на 2D сигнали.

• Областите на приложение на цифровата обработка на изображения

• Съществуващите основни средства за обработка

• Йерархическата структура на обработката на изображения

2. Могат:

• Да оценяват проблемите при решаване на даден проблем от обработката и анализа на цифрови изображения

• Да препоръчат даден подход и/или метод за решаване на конкретна задача


Предварителни изисквания:
Да е прослушан успешно курса: CSTM108 Цифрова обработка и анализ на изображения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КУРСА:

Пространствени методи за обработка на изображения

Честотни методи за обработка на изображения

Подобряване на изображения

Възстановяване на изображения

Детекция и разпознаване на обекти: лица, пръстови отпечатъци, текст

Литература по темите:

1. TINKU ACHARYA and AJOY K.RAY, Image Processing: Principles and Applications, Wiley, 2005.

2. STEVE MANN, Intelligent Image Processing, Wiley, 2002.

3. IAN T.YONG, JAN J.GERBRANDS, LUCAS J. van VLIET, Fundamentals of Image Processing, Delft University, 1998

4. Методы компютерной обработки изображений, под ред. В.А.Сойфера, Физматлит, 2003

5. LYONS R.G., Understanding digital signal processing, Prentice Hall, 2001

6. NIXON M.S., AGUADO A.S, Feature extraction and image processing, Newnes, 2002

Средства за оценяване:

Реферат